Yurt dışında BDSM katılımcılarının, Kinky olmayan (vanilla) diğer insanlarla karşılaştırmaları için kullanılan Eysenck Kişilik Anketi 'ne sitemizde yer vermeyi uygun gördük. Bu anket ve daha farklı anketler kullanılarak yapılan araştırmalarda, BDSM katılımcılarının normal! insanlardan daha az nevrotik ve daha dışa dönük olduğu kanıtlandı. Aşağıda Dr. A. Nuray KARANCI, Dr. Gülay DİRİK  ve Dr. Orçun YORULMAZ tarafından yayınlanan makalenin giriş bölümünü veriyoruz.

Eysenck Kişilik Anketi -Gözden Geçirilmiş Kısaltılmış Formunun (EKA-GGK) Türkçe Adaptasyonu

Eysenck kişilik teorisi ilk geliştirildiğinde nörotisizm-stabilite ve dışadönüklük-içedönüklük boyutlarını içerirken daha sonra psikotisizm boyutu da eklenmiştir (Lewis ve ark. 2002). Dışa dönüklük, sosyalliği ve dürtüselliği temsil ederken, bu boyutta yüksek puan alan kişiler, insanlarla iletişimi seven, girişken ve yalnız olmaktansa insanlarla olmayı tercih eden biri olarak tanımlanmıştır. Nörotisizm boyutunun duygusal tutarlılığa veya aşırı tepkiselliğe işaret etmekte olduğu ve bu boyutta yüksek puan alan bir kişinin kaygılı, depresif, gergin, çekingen, aşırı duygusal ve düşük öz-güveni olabileceği öne sürülmüştür. Psikotisizim boyutu ise soğuk, mesafeli, saldırgan, güvensiz, duygusuz, tuhaf ve empati kuramama, suçluluk ve diğer insanlara karşı duyarsızlık gibi daha çok sıra dışı kişilik özelliklerini ifade etmektedir (Eysenck ve Eysenck 1975).
Eysenck’in tanımladığı ayırıcı kişilik özelliklerinin belli duygu ve davranışlarla ilişkili olduğu bulunmuştur. Nörotisizm’in kaygı, korku depresyon, düşük benlik saygısı, duygusal ve mantık dışı davranışlar göstermeye yönelik yatkınlık ile ilişkili olduğu bulunmuştur. Dışa dönüklük ise sosyal olmak, partilere gitmekten, şaka yapmaktan hoşlanmak, birçok arkadaşa sahip olmak, dürtüsellik, kontrolsüz duygular ve bazen güvenilir olmayan kişilik özellikleri göstermekle ilişkilendirilmiştir. Son olarak, psikotisizm saldırganlık, mesafeli davranma, antisosyal  davranışlar ve diğer insanlara karşı duyarsız davranma ile ilişkili bulunmuştur (Eysenck ve Eysenck 1975). Eysenck, bu ayırıcı kişilik özelliklerinin birbirinden bağımsız boyutlar olduğunu belirtmiştir (Eysenck ve Eysenck 1964, 1968).
Eysenck kişilik kuramını geliştirdikten sonra kişiliği ölçen birçok ölçek geliştirilmiştir. Bunlar sırasıyla Maudsley Tıp Anketi (MTA, 40 madde), (Eysenck 1952), Maudsley Kişilik Envanteri (MKE, 48 madde), (Eysenck 1959), Eysenck Kişilik Envanteri (EKE, 57 madde) (Eysenck ve Eysenck 1964), Eysenck Kişilik Anketi (EKA, 90 madde) (Eysenck ve Eysenck 1975) ve Gözden Geçirilmiş Eysenck Kişilik Anketi’dir (100 madde) (Eysenck ve ark. 1985).
Tüm bu ölçekler kişilik ölçümünde güvenilir ve geçerli ölçüm araçları olmakla birlikte çok uzun ölçekler olmaları nedeniyle araştırmalarda kişilik özelliklerini değerlendirmede bazı sorunlara neden olmaktadırlar. Bu nedenle kısa kişilik ölçeklerine gereksinim duyulmuş ve bu yönde çalışmalar yapılmıştır. Bunlardan birisi de Gözden Geçirilmiş Eysenck Kişilik Anketi Kısa Form’dur (EKA-GGK 48 ya da orjinal adıyla EPQR-S). (Eysenck ve ark.1985). EKA-GGK, 48 madde ve 4 alt ölçekten oluşmaktadır. Bunlar dışa dönüklük (12 madde), nörotisizm (12 madde), psikotisizm (12 madde) ve yalan (12 madde) alt ölçekleridir. Yalan alt ölçeği, tüm testin geçerliliğinin sınandığı bir kontrol skalasıdır.
EKA-GGK48’ in güvenilir ve geçerli bir ölçek olmakla birlikte yetişkin örneklem gruplarında kişilik özelliklerini ölçmek için yine de uzun bir ölçek olduğunu düşünen Francis ve ark (1992), ölçeğin 48 maddelik formunu kısaltarak 24 maddelik ve bu çalışmada kullanılan Eysenck Kişilik Anketi-Gözden Geçirilmiş/Kısaltılmış (EKA-GGK) ölçeğini oluşturmuşlardır. EKA-GGK dışa dönüklük, nörotisizm, psikotisizm ve yalan olmak üzere her birinde 6 madde olan dört boyutu içermektedir.
Francis ve arkadaşları (1992) EKA-GGK48 ve EKA-GGK’yı İngiltere, Kanada, Amerika, ve Avustralya’daki üniversite öğrencilerine uygulamışlar ve üç alt ölçek için yeterli iç tutarlılık bulmuşlardır. İç tutarlılık katsayısı dört ülkede nörotisizm için 0.70-0.77 arasında, dışadönüklük için 0.74-0.84 arasında, yalan alt ölçeği için iç tutarlılık katsayısı 0.59-0.65 arasında bulunmuştur. Psikotisizm için ise tutarlılık kat sayısı oldukça düşük bulunmuştur (0.33-0.52). Eş zaman geçerliği için orijinal Eysenck Kişilik Anketi’nin alt ölçekleri ile EKA-GGK48’in alt ölçekleri arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Dışadönüklük, nörotisizm ve yalan alt ölçeklerinin korelasyonları 0.84 ile 0.90 arasında değişmektedir. Ancak psikotisizm alt ölçeğinin korelasyonları oldukça düşük bulunmuştur (0.44-0.52).
Kişilik özelliklerinin kültürler arası benzerlikleri ve farklılıklarını değerlendirmek için EKA-GK48 faktör yapı ve geçerliğini inceleyen az sayıda araştırma yapılmıştır (Katz ve Francis 2000, Forrest ve ark.  2000). Yapılan çalışmalar Eysenck’in kişilik boyutlarının cinsiyete göre farklılaştığını göstermiştir (Maltby ve Taltey 1998, Forrest ve ark. 2000). EKA da olduğu gibi, EKA-GGK alt boyutlarının da cinsiyete göre farklılık gösterdiği bulunmuştur (Forrest ve ark. 2000, Shevlin ve ark. 2002). Bu çalışmalarda kadınlar nörotisizm ve yalan alt ölçeklerinde erkeklere göre daha yüksek puan alırken, erkekler psikotisizm alt ölçeğinde kadınlardan daha yüksek puan alma eğilimindedirler. Bazı araştırmalarda erkekler dışa dönüklük alt ölçeğinde yüksek puan almışlardır; ancak bu bulgu, diğer çalışmalarca desteklenmemiştir (Eysenck ve Haapsalo 1989, Francis 1993, Hanin ve ark. 1991, Mckenzie 1988).
Sitemiz üzerinde ücretsiz olarak doldurabileceğiniz Eysenck Kişilik Anketi için aşağıdaki butona tıklayın.
Ankete Git

Tags:
0 Yorum

Bir Cevap Bırakın

İçerikler izinsiz alınamaz, kopyalanamaz. ©2021 BDSM Kültürü  |  Instagram  |  Twitter

New Report

Close

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

veya    

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?

Create Account

Üyelik Sözleşmesi
Herkesin topluluğumuza katılma ve görüşlerini ve bilgilerini sınırsızca paylaşma gücüne sahip olması gerektiğine inanıyoruz. Bu kapsamda BDSM Kültürü topluluğun tüm üyelerini korumak amacıyla sonsuz bir özgürlükten ziyade, başkalarının sınırlarını ihlal etmeyecek özgürlük tanımını kabul eder. BDSM Kültürü Kuralları, Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları toplu halde, kullanıcıların BDSM Kültürü\\\'nün hizmetlerine, etkinliklerine, performanslarına erişim ve kullanımının tabi olduğu \\\"BDSM Kültürü Kullanıcı Sözleşmesi\\\"ni meydana getirir. BDSM Kültürü\\\'nün online hizmetlerini kullanan, etkinliklerine, sosyal buluşmalarına, munchlarına erişen / katılan veya bu hizmetleri kullanan herkes BDSM Kültürü Kuralları\\\'nda açıklanan politikalara uymak zorundadır. Aksi halde, BDSM Kültürü, kendi çatısı altındaki topluluk üyelerini korumak için aşağıda belirtilen temel olay durumlarında, söz konusu yaptırımları uygulayabilir:
  • Topluluk üyelerinden herhangi birisi hakkında asılsız, dayanaksız veya ispatsız suçlamalarda bulunmak durumunda BDSM Kültürü tüm sosyal ve online etkinliklerine katılımınız engellenir.
  • Online veya fiziksel herhangi bir etkinlik, sosyal bir buluşmada herhangi birini taciz etmek, beden, inanç, cinsiyet, ırk, oryantasyon pozitif görüşlerimizin karşıtı bir tavır sergileyen ve rahatsızlık verenler etkinliklerimizden veya online hizmetlerimizden daimi bir şekilde men edilir.
  • Kendisi hakkında hatalı, aldatıcı bilgi verenler veya verdiğinden şüphe duyulanlardan bilgilerinin doğrulanması istenebilir
  • Online hizmetlerimizde mesajlaşma yoluyla taciz, tehdit, saldırı gibi davranışlar  sonucunda hesabınız blok edilir ve blok süresince herhangi bir etkinliğe katılmanız engellenir.
  • Topluluk içinde üyelerle session, organizasyon, seans başlıkları altında ticari amaç güden kişiler BDSM Kültürünün tüm etkinlik ve hizmetlerinden uzaklaştırılır.
  • Topluluk üyelerinden herhangi birine zarar verecek her türlü eylem kınanır ve zarar gören kişinin şikayetleri doğrultusunda gerekli yaptırımlar uygulanır. Bu yaptırımlara kişilerle müzakere edilerek karar verilir.
Zaman zaman bu Kuralları değiştirmemiz gerekebileceğini ve değişiklik hakkımızı her zaman saklı tuttuğumuzu lütfen unutmayın.

İçerik Sınırları ve BDSM Kültürü Hizmetlerinin Kullanımı

BDSM Kültürü başkasına ait görseli kendisininmiş gibi kullanan, bundan ticari veya bireysel kazanç elde etmek isteyen herkese karşı mesafeli davranır ve bunların gerçekleşmesi durumunda uyarılarak kaldırılması veya düzeltilmesi istenir. Kaldırılmadı ve düzeltilmedi ise hesabı askıya alınır. Başkalarına ait ve telif haklarıyla korunan içeriklere izin verilmez. Politika, siyaset ve din gibi konularda, başkalarının fikirlerine saygı duymayan, inanç özgürlüklerinin karşıtı beyanatlar veren veya yazan kim olursa olsun hesabı belirli bir süre askıya alınır ve gerekmesi halinde kapatılır.

Yasa dışı faaliyetler

Hizmetlerimiz, etkinliklerimiz, yasa dışı amaçlarla veya yasa dışı etkinliklerin sürdürülmesi için kullanılamaz. BDSM Kültürü ve etkinliklerini bir zemin olarak kullanarak, bu davranışları sergileyen kişi veya kişiler hakkında gerekli mercilere bilgi verilir ve takip edilir.

Ele geçirilen içeriğin dağıtılması

Kişisel bilgiler içeren, ele geçirme yoluyla ulaşılan ve insanları zarara veya tehlikeye uğratması muhtemel ya da ticari sırlar bulunduran içerikleri doğrudan dağıtmak üzere hizmetlerimizin veya etkinliklerimizin kullanılmasına izin vermeyiz. Ele geçirilen içeriğin doğrudan dağıtılması, bu içeriğin internette veya sitemizde yayınlanması ya da başka web sitelerinde barındırılan ele geçirilmiş içeriğe doğrudan bağlantı verilmesi anlamına gelir.

Etkinliklere Katılım

BDSM Kültürü etkinliklerine, kayıtlı her üye katılabilir. Etkinliklere katılmak için ilk kez başvuran her hesap titizlikle incelenir ve gerekli olması durumunda telefon veya yüz yüze görüşme talep edilerek topluluğun diğer üyelerinin güvenliği sağlanmaya çalışılır. Bu şartı kabul etmeyen hesaplar askıya alınır veya bloklanır. Etkinlikler herhangi bir sosyal buluşmadan farklı değildir. İnsanların tanışmaları, gündemdeki konulardan konuşmaları, birlikte bir şeyler içilmesi hedeflenmiştir. Farklı beklentilerle bu buluşmalara katıldığı tespit edilen veya topluluk üyelerimizden birinin güvenlik endişeleri oluşması durumunda, şikayetler dikkatlice incelenir ve taraflara bildirilir.

Taciz İçeren Davranışlar

Birini hedef alarak taciz eden ya da rahatsızlık veren davranışlarda bulunamaz veya başkalarını buna teşvik edemezsiniz. Başka birine sataşma, tehdit etme veya susturmaya yönelik teşebbüsleri taciz içeren davranış olarak kabul ediyoruz. Karalama veya benzer bir dil kullanan, kişiyi hedef alan aşırı agresif hakaretlere karşı oldukça hassasız. Bazı kişiler belirli ifadeleri saldırgan olarak değerlendirse de aşağılayıcı ifadelerin kullanıldığı her durumda önlem almayacağımızı lütfen unutmayın. [kleo_divider type=\"full|long|double|short\" double=\"yes|no\" position=\"center|left|right\" text=\"\" class=\"\" id=\"\"]
Üyelik sözleşmesini kabul ediyorum