BDSM psikolojik ve fiziksel kısıtlama, rol oyunları, güç değişimi ve hatta bazen ağrı / acı vermesi ile karakterize edilen cinsel bir uygulamadır. BDSM, esaret-disiplin, hakimiyet-boyun eğme, sadizm-mazoşizm  için bir kısaltmadır ve geniş bir cinsel davranış yelpazesini enkarne eder. BDSM katılımcılarının eğilimleri de farklıdır: bazıları sadece sınırlı sayıda BDSM aktivitesine (bondage gibi) ilgi duyarken, diğerleri daha geniş ve daha esnek BDSM eğilimlerine sahip olabilirler. BDSM etkinlikleri sırasında roller farklı olabilir. Hakim rol (ya da “dominant”; kontrol eden kişi), itaatkâr rol (“submissive, bottom”; kontrol edilen kişi) ya da duruma bağlı olarak her iki rol arasında geçiş (“switch”) yapabilen roller olabilir.

Her ne kadar birçok kişi BDSM'yi erotik davranış biçimi olarak düşünürse de, BDSM uygulayıcılarının çoğu BDSM etkinliklerine duyusal haz için katılırlar ve erotik zevk için katılan sanıldığının aksine o kadar fazla değildir. BDSM'nin genellikle “acı ve şiddetle” ilişkili olduğu önyargısı, iktidar ve itaat kavramlarının yanlış anlaşılmasına sebebiyet verir. Geçmişte ve yakın tarihli BDSM araştırmalarında ortaya atılan varsayım, BDSM uygulamasının psikopatoloji ile ilişkili ve katılımcıların istismara karşı savunmasız olduğu şeklindedir.

Bu görüş, 19. yüzyılın sonundaki psikopatoloji / tıbbi model çekişmesinden kaynaklanmaktadır ve bazı durumlarda hala geçerlidir. Mesela BDSM, Amerikan Psikoloji Derneği Tanı ve İstatistik El Kitabının beşinci baskısında bir dereceye kadar patolojiye maruz kalmıştır, çünkü analjezik mazoşizmi ve cinsel sadizmi paraphilias olarak listelemektedir (http: //www.dsm5.org).

Bununla birlikte, BDSM faaliyetlerine katılanların nispeten daha iyi bir psikolojiye sahip olduğunu işaret eden kanıtlar da vardır. Bu bulgular Newmahr'ın BDSM'nin sapkın / patolojik bir aktiviteden ziyade rekreasyonel bir boş zaman aktivitesi olarak görülmesi gerektiği sonucuna varmıştır. Ancak, Moserstate'den bu yana çok az şey değişmiştir; “BDSM'nin anlaşılmasındaki eksiklik, korkunun yanı sıra, yaşam tarzı içinde aktif olan bireyleri daha fazla yabancılaştırabilecek korkuya da yol açmıştır.”  (Stiles ve Clark, s. 159).

BDSM katılımcıları BDSM ile ilgili olmayan bir kontrol grubundan ne şekilde farklıdır? Bu soruyu cevaplamak için, BDSM katılımcılarının örnekleminde özbildirim, Büyük Beş testini, reddetme duyarlılığını, bağlılık şeklini ve öznel iyi oluş düzeyini değerlendirdik.

Öncelikle BDSM katılımcılarının bazı demografik, psikososyal ve psikoseksüel özelliklerini araştıran daha önceki çalışmaları gözden geçirdik. Daha sonra odağımızı bu çalışmanın ana değişkenlerine dönüştürerek: Kişiliğin temel psikolojik boyutları, bağlılık, reddetme duyarlılığı ve öznel iyi oluş odak noktasından sonuca ulaşmaya çalıştık. Bu değişkenlerle bu çalışmada ele aldığımız BDSM rolleri (Dom, Switch, Sub) ve BDSM ilgili olmayan kontrol grubu arasındaki ilişkilere baktık. BDSM pratiği ile bu çalışmada incelenen psikolojik değişkenler arasındaki ilişkilerle ilgili herhangi bir teori ya da ampirik bulgu olmadığı için, istisna dışında tüm denekler incelenmiştir. Bunun istisnası, daha önce yapılmış bir çalışma olan BDSM katılımı ve öznel iyi oluş (bu konu hakkındaki farklı ama kapsamlı bir başka araştırmaya >  http://dergipark.gov.tr/download/article-file/181361 adresinden ulaşabilirsiniz.) arasındaki ilişkidir.

BDSM Katılımcılarının Demografik, Psikososyal ve Psikoseksüel Özellikleri

BDSM uygulayıcılarının sosyodemografik özelliklerini haritalandıran çeşitli çalışmalar yapılmıştır. BDSM katılımcılarının demografik ve psikoseksüel özelliklerine dair en önemli ampirik çalışma, (Richters ve ark.) Ulusal bir Avustralya anketinden elde edilen temsili verileri kullanarak, cinsel zorlama, cinsel tercihler ve deneyim geçmişi ve öznel iyi olma hali gibi bir dizi sosyodemografik ve cinsellik değişkenini değerlendirdiler. Ankete katılan 19.370 kişiden,% 1.8'i (erkeklerin % 2.2'si ve kadınların % 1.3'ü) BDSM faaliyetlerine katılımını teyit etmiştir. BDSM deneyimi olmayan katılımcılarla bu bireylerin karşılaştırılması, BDSM uygulayıcılarının geçmişte cinsel aktiviteye zorlanma olasılığının yüksek olmadığını ve BDSM katılımının psikolojik yada cinsel sorunlarla ilişkili olmadığını göstermiştir. Diğerleri de benzer sonuçlar bildirmiştir. Bu bulgular önemlidir çünkü BDSM ve BDSM ilgilisi olmayan grupları hem klinik hem de klinik dışı değişkenler üzerinden değerlendirdiler. Bildiğimiz kadarıyla, hiçbir çalışma BDSM katılımcılarının temel ve normal kişilik özelliklerini ve bağlılık şekillerini haritalandırmamıştır. BDSM uygulayıcılarının temel özellikleri ve BDSM ilgilisi olmayan kontrollerle karşılaştırılması, BDSM katılımcılarının BDSM ilgilisi olmayan kontrollere göre normallik veya anormalliğinin daha düşük bir tahminine olanak tanımıştır.

Beş Büyük Kişilik Modeli

Son yirmi yılda, artan bir araştırma hacmi cinsellikte kişilik faktörlerini incelemiştir. Kişilik ve cinsel uygulamalar arasındaki ilişki genellikle genellenebilirlikle sınırlı olan dar benlik özellikleri (benlik saygısı, duyu arayışı vb.) kullanılarak çalışılır. Bu, kişinin psikolojik makyajının daha genel bir görünümünü veren daha geniş özelliklerin kullanılmasına katkıda bulunur. Son yıllarda, çeşitli kişilik özellikleri ve teorileri öne sürülmüş olsa da, beş faktörlü (Büyük Beş) kişilik modelinden daha fazla fikir birliğine sahip bir kişilik kuramı yoktur. Model, yüksek dereceli boyutlardan oluşmaktadır: Nörotisizm (Duygusal Dengesizlik), Dışadönüklük, Deneyime Açıklık, Uyumluluk ve Sorumluluk (Konu hakkında kapsamlı makale > http://dergipark.gov.tr/download/article-file/194329) .

Nörotisizm, hem evlilik stabilitesi hem de evlilik tatmini ile negatif ilişkiliydi [24]. Dışa dönüklük, cinsel çekicilik ile pozitif ilişkiliydi ve Uyumluluk, erotofilik eğilim ile negatif olarak ilişkiliydi [21]. Deneyime Açık Olma, pozitif öngörülen cinsel tutum ve bilgiyle; Sorumluluk, cinsel liberal tutumlar ve yanıltıcılıkla olumsuz ilişkiliydi [25]. BDSM faaliyetlerine fiili katılımın muhtemel olması, kişinin kendine özgü yöneliminin farkında olmasını ve kabul edilmesini gerektirir. BDSM katılımı, yeni ve sıra dışı deneyimleri içeren liberal bir cinsel tercihi de dikkate alabilir [6]. Bahsedilen bulgular ışığında, Büyük Beş ve BDSM katılımcılarının davranışları arasında anlamlı ilişkiler bulunması muhtemeldir. Bununla birlikte, kişiliği doğrudan BDSM'ye bağlayan hiçbir yayınlanmış bulgu olmadığı için, denekleri araştırarak incelemeyi seçtik.

Reddetme Hassasiyeti

Bir BDSM popülasyonu için özellikle önemli olabilecek dar bir kişilik özelliği reddetme duyarlılığıdır. Reddetme hassasiyeti, başkaları tarafından reddedilme olasılığının ve reddedildikten sonra ortaya çıkacak olan duygusal etkinin fazla tahmin edilmesi ile karakterizedir. Feldman ve Downey, reddetme duyarlılığının, güvensiz bağlanma davranışının hem kaçınma hem de endişeli kalıplarının ifadesi olduğunu keşfettiler. Reddedilme, baskınlık, kötüye kullanma ya da tecavüz, BDSM pratikleri ve fantezinin rol oynadığı ortak temalar olduğundan, reddedilme duyarlılık puanlarının BDSM kontrol gruplarına nasıl ve neye göre dağıldığını incelemek önemlidir.

Bağlanma Şekli (Attachment Style)

Bağlılık, bireylerin diğerleriyle birlikte oluşturdukları kalıcı ve duygusal olarak anlamlı bir bağdır. Birinin bağlılık şekli, fantezi ve çocukluk döneminde önemli olanlarla ilk etkileşimlerinde gelişir ve daha sonra gelecekteki kişiler arası ve cinsel etkileşimler ve olası reddetme durumları hakkında istikrarlı tahminlere kılavuzluk eder . Güvenli ve güvensiz bağlılık arasındaki ayrımı temel alarak bağlılık şekillerini sınıflandırmanın çeşitli yolları vardır. Bağlılığın beş boyutunu değerlendirmek için yaygın olarak kullanılan araç Yetişkin Bağlanma Stilleri Anketi'dir (ASQ). Bu anket, üç bağlılık biçiminde birleştirilebilen beş bağlılık boyutunu değerlendirir: Güvenli Bağlanma (İlişkilerde Güven boyutundan oluşur), Korkulu Bağlılık (İkincil boyutlarla Yakınlık ve İlişkiler ile Rahatsızlıktan oluşur) ve Saplantılı Bağlılık (İhtiyaç Onaylaması) ve Kayıtsız boyutlarından oluşur. (Anket hakkında daha detaylı bilgi almak için http://toad.edam.com.tr/sites/default/files/pdf/iliskiler-olcegi-toad.pdf)

Bowlby (1973, 1979), bağlanmanın beşikten mezara kadar uzanan, yaşam boyu bir süreç olduğunu ve erken yaşlarda oluşan zihinsel modellerin çok fazla değişime uğramadan yetişkinlikte de işlev gördüğünü ileri sürmektedir. Bağlanma konusundaki araştırmalar uzun süre bebeklik ve çocukluk dönemleri ile sınırlı kalmıştır. Ancak son yıllarda, Bowlby ve Ainsworth’ün yaklaşımları yetişkinlik dönemi için de sınanmaya başlanmıştır (Bkz., Hazan ve Shaver, 1994). İlk olarak Main ve ark. (1985), yarı yapılandırılmış bir görüşme ölçeği kullanarak yetişkinlerin çocukluk anıları ve deneyimleri temelinde Ainsworth’ün öne sürdüğü üç bağlanma stilinin yetişkinlik için de geçerli olabileceğini göstermişlerdir. Bundan bağımsız olarak, Hazan ve Shaver (1987) romantik sevgiyi bir bağlanma süreci olarak tanımlamış ve romantik ilişkilerdeki tutum ve inançları temelinde yetişkinlerin, Ainsworth ve arkadaşlarının sınıflandırmalarına paralel olarak gruplanabileceğini ileri sürmüşlerdir. Ainsworth ve arkadaşlarının tanımladıkları bağlanma prototiplerini romantik ilişkilere uyarlayan Hazan ve Shaver her bir bağlanma stiline karşılık gelen üç paragraftan oluşan bir bağlanma stilleri ölçeği geliştirmişlerdir. Bu araştırmada güvenli bağlanma stilinin kendilerini en iyi tanımladığını belirten katılımcıların, diğer gruplara oranla, hem romantik ilişkileri hem de çocuklukta ebeveynleriyle olan ilişkileri hakkında daha olumlu yaşantı ve inançlara sahip oldukları saptanmıştır. Beklendiği gibi, güvenli bağlanmanın ilişkilerde hissedilen güven ve yakınlıkla olumlu, kıskançlıkla da olumsuz yönde ilişkili olduğu bulunmuştur. Diğer taraftan, kaygılı/kararsız katılımcılar ilişkilerinde aşırı derecede kıskanç, eşlerine ve ilişkilerine takıntılı ve sıklıkla duygusal iniş çıkışlar yaşayan kişiler olarak tanımlanmıştır. Kaçınan bağlanma stilini seçen katılımcılar ise diğer gruplara oranla başkalarına en az güven duyan, ilişkiler ve romantik sevgi hakkında olumsuz beklenti ve inançlara sahip, yakınlık kurmaktan kaçınan kişiler olarak betimlenmişlerdir.

Hazan ve ark., Güvenli bir bağlılığın cinsel davranış açısından çeşitli cinsel davranışlarda ve açık fikirli olmanın verdiği keyifle ilişkili olduğunu göstermiştir. Buna ek olarak, güvenli bir şekilde ilişki yaşayan kişilerin, cinsel ilişki sırasında kontrolü sağlama olasılığı daha yüksektir, çünkü karşılıklı güvene sahip olan ilişkilerde daha rahat ve deneyimlidirler ve birisinin partnerini memnun etmek için cinsel ilişkide bulunma ile negatif bir şekilde ilişkili olduğu gösterilmiştir, böylece güvensizliği azaltır. Bağlılık ve cinsel uygulamalar arasındaki bu ilişki göz önüne alındığında, BDSM katılımcılarının BDSM ile ilgili olmayan kontrol grubunun bağlılık puanlarını karşılaştırmak oldukça yerindedir.

Öznel İyi Olma

Toplum tarafından, BDSM uygulayıcılarının psikolojik sorunları olan ve hatta tehlikeli olabileceği düşünülmektedir. Ancak, BDSM uygulayıcılarının psikososyal işleyişini inceleyen çalışmalarda BDSM katılımcılarının BDSM uygulayıcıları ile karşılaştırıldığında daha düşük düzeyde öznel iyi olma düzeyleri gösterdikleri bulunmuştur. Gerçekten de, erkek BDSM uygulayıcıları psikolojik sorunlarını bildirme konusunda daha ketumdur. Bu nedenle BDSM katılımcılarının, öznel iyi olma hali üzerinde kontrol grubundan daha yüksek puan alacağını varsayıyoruz.

Malzemeler ve yöntemler

Katılımcılar ve Prosedür

BDSM katılımcılarıyla, Hollanda'daki en büyük BDSM web forumunda yayınlanan (http://www.bdsmzaken.nl) bir ilan ile iletişim kuruldu.  Çalışmaya katılanlar bu sitede yayınlanan bir anketi çevrimiçi doldurarak katılım sağladılar. Bu ankette, psikolojik özelliklerle ilgili ölçekler, BDSM (dom, switch veya submissive) sırasında tercih edilen rolleri ile ilgili bir soru ve BDSM davranışıyla ilgili bazı ilave soruları anonim olarak doldurdular. Toplamda 1.571 kişi anketi doldurmuş, bunların 902'si (% 57.4) anketi eksiksiz doldururken; 464 erkek (% 51.3) ve 438 kadın katılımcıdan (% 48.6) oluşmuştur. Katılımcı erkeklerin yaş ortalaması 45 (M = 45.5, standart sapma [SD] = 11.12) iken, kadınların yaş ortalaması 37 idi (M = 37.05, SD = 10.8) (t = 900 = 11.5, P <0.001).

ASQ, beş maddelik Likert skalasında 1 (“tamamen katılmıyorum”) ile 5 (“tamamen katılıyorum”) arasında derecelendirilen 40 maddeden oluşmaktadır. ASAS, katılımcılara deneyimleriyle ilgili sorular sormaktadır ve beş alt ölçeğe sahiptir (İlişkilerde Güven, Yakınlık İle Rahatsızlık, İkincil İlişkiler, Onay Gerekliliği ve Gerekçeleri). Bu beş alt ölçeği kullanarak, temel bağlılık modelleri  oluşturulabilir: Güvenli Bağlılık (Güvenli İlişkiler alt ölçeği kullanılarak), Avoidant Bağlılık (Yakınsaklık ve İkincil İlişkiler ile alt ölçeklerin toplanması) ve Anksiyete Ayrılma (alt ölçeklerin Toplanması ve Uzlaşılması) ).

Kontrol grubunun yanıt verenleri, internet dışında çalışmamızı destekleyen Hollandalı kadın dergisi (“Viva”) tarafından da duyurularak bu kanal yoluyla da farklı bir kitleye erişildi. Anketi doldurmaya başlayan 2.775 katılımcının 448'i (% 16,1) bu çalışmada kullanılan ölçekler üzerinde değer vermiştir. Bunlardan 14'ü, önceden BDSM deneyimi geçirdiğini (% 3.1) ve analizlerden dışlandığını belirtmiştir. Son grup 129'u erkek (% 29.7), 305'i (% 70.3) kadın olmak üzere toplam 434 katılımcıdan oluşuyordu. Erkek katılımcılar (M = 40.3, SD = 14.4) kadın katılımcılardan (M = 34.1, SD = 13.0) (t [432] = 4.3, P <0.001) daha yaşlı idi.

Ölçümleme

ASQ testi, 1 (“tamamen katılmıyorum”) ile 5 (“tamamen katılıyorum”) arasında beş puanlık bir Likert skalasında (detaylı bilgi için http://dergipark.gov.tr/download/article-file/287205) derecelendirilen 40 maddeden oluşmaktaydı. ASQ, kendileri ve ilişkileri üzerindeki algıları sorgulayan ve beş alt ölçeğe sahiptir (İlişkilerde Güven, Yakınlık ile Rahatsızlık, İkincil İhtiyaçlar, İhtiyaç Gerektirme ve Önlem). Bu beş alt ölçek kullanılarak üç temel bağlılık biçimi oluşturulabilir: Güvenli Bağlılık (İlişkiler alt ölçeğinde güven), Avoidant Bağlılık (Kısıtlılık ve İkincil İlişkiler ile alt ölçeklerin toplanması) ve Endişeli Bağlılık (alt ölçeklerin toplanması). İkincil İlişkiler maddesinin bir öge örneği “Başkalarıyla ilişkilerim genellikle yüzeyseldir.” Guttman'ın ∧2'si beş alt ölçek ve her iki grup için de (BDSM / kontroller) güvenilirlik gösterdi (BDSM için 0,72-0,83 ve kontroller için 0,71 ila 0,83) ), üç temel tip için Güvenli Bağlılık (0.77 / 0.82), Avoidant Bağlılık (0.86 / 0.86) ve Endişeli Bağlılık (0.86 / 0.84) gibi.

Kontrol grupları, NEO Beş Faktör Envanteri (NEO-FFI), NEO Kişilik Envanteri'nin 60 maddelik kısa versiyonu kullanılarak değerlendirilmiştir. NEO-FFI, beş maddelik alt ölçeklerden oluşmaktadır: Nörotisizm (Duygusal Dengesizlik),  Dışadönüklük, Açıklık, Uyumluluk ve Sorumluluk . Maddeler, 1'den (“benim için geçerli değil”) 5'e (“benim için geçerli”) 5 dereceli bir Likert ölçeği derecelendirilmiştir. Nörotisizm'in bir öge örneği “Yalnız ya da üzgün hissetmiyorum”.

Reddetme duyarlılığı Reddetme Duyarlılığı Anketi (RSQ) ile ölçülmüştür. SMK, diğerlerinden reddedilme konusundaki endişeli beklentilerini değerlendirmekte ve 1'den 5'e Likert ölçeğine göre derecelendirilmiş 16 senaryoya sahiptir (“hiç de değil”), 5 (“çok”). Her senaryo için, cevaplayıcı, sonuca ilişkin kaygı ya da endişe derecesini ve bunun sonucunun algılanan olasılığını işaretlemiştir. Bir senaryo örneği “Sınıf arkadaşınız notlarını ödünç vermezse ne kadar endişeli olursunuz?” Ve daha sonra “Bu kişinin notlarını ödünç vermesini bekliyor musunuz?”. RSQ iyi güvenilirlik gösterdi: Gutt-man's ∧2, hem BDSM kontrol grubunda hemde BDSM ilgilisi olmayanlarda 0.89 idi.

Öznel iyi oluş, Dünya Sağlık Örgütü -Beş İyi Olma İndeksi- (WHO-5) kullanılarak ölçülmüştür (İlgili testi https://www.psykiatri-regionh.dk/who-5/Documents/WHO5_Turkish.pdf burada bulabilirsiniz). Beş maddeyle, katılımcılara son 2 haftada kendilerini nasıl hissettikleri soruldu, cevap kategorilerini; “Hiç bir zaman” (skor 0), “bazen” (skor 1), “Geçen zamanın yarısından daha azında” (skor 2), “Geçen zamanın yarısından çoğunda” (skor 3), “çoğu zaman” (skor 4), “Her zaman” (skor 5) oluşturdu. Guttman'ın WHO-5 için ∧2'si BDSM grubunda 0.85 ve kontrol grubunda 0.87 idi.

İlk olarak, cinsiyet, yaş ve eğitimin arka plan özellikleri arasındaki ilişkiler, x2 bağımsızlık testleri ve ∂ ve Cramer'in V etki büyüklüğü ölçütleri kullanılarak incelenmiştir. Daha sonra, psikolojik özellikler taşıyan arka plan özelliklerin eta (eğitim için) veya kişilik korelasyonu (cinsiyet ve yaş için) kullanılarak incelenmiştir. Psikolojik özellikler arasındaki ilişkiler de kişilik korelasyonu kullanılarak incelenmiştir. Bütün bu analizler BDSM ve kontrol grubu için ayrı ayrı yapılmıştır.

BDSM örneğinde cinsiyet ve BDSM rolleri arasındaki ilişki, x2 bağımsızlık testi kullanılarak test edilmiştir. Grup (kontrol, Sub, Switch, Dom) 'un cinsiyet, yaş ve eğitimin etkisi için kontrol edilen psikolojik özellikler üzerindeki etkisi, etki büyüklüğü ölçüsü olarak kısmi n2 olan kovaryans analizi (ANCOVA) kullanılarak test edilmiştir. Yaş ve etkileşim etkilerinin eğitim ile doğrusal olmayan etkilerinin anlamlı olmadığı, dolayısıyla bu etkilerin analizlere dahil edilmediği görülmüştür. Cinsiyet X grubu etkisi anlamlı ise, erkek ve kadınlar için ayrı ayrı ANCOVA gerçekleştirilmiştir, aksi halde ANCOVA, her iki cinsiyetin de birleştirilmiş verileri üzerinde gerçekleştirilmiştir. Son olarak, BDSM grubunun kontrol grubu (1), kontrol grubu (3) ile BDSM gruplarının her biri ve BDSM gruplarının birbirleri ile karşılaştırıldığı yedi priori(önsel) zıtlık test edilmiştir (3).

Sonuç

Kontrol grubundaki kadın katılımcıların oranı (% 71.2) BDSM grubundan (% 48,6) daha yüksekti (X2 (1) = 71.1, P <0.001, j = 0.22). Kontrol grubundaki katılımcıların yaş ortalaması (35.8 yıl, SD = 13.4 yıl) BDSM grubundan daha düşüktü (41.4 yıl, SS = 11.8 yıl). BDSM grubundaki yaş ortalaması, Hollanda nüfusunun yaş ortalamasıyla (41,1 yıl) karşılaştırılabilirken, yaşın SD'si her iki grupta da genel popülasyona göre daha küçüktü. Son olarak, eğitim düzeylerinin dağılımı iki grupta farklıydı (X2 (3) = 27.8, P <0.001, V = 0.14), BDSM grubunun daha fazla katılımcısı kontrol grubuna göre daha yüksek eğitime sahipti (% 70.1). % 61.3). Her iki grup da genel Hollanda nüfusa oranla daha yüksek oranda eğitimliydi (% 34).

Tablo 1'deki ilk üç satır ve sütun, sırasıyla cinsiyet, yaş ve eğitimin arka plan özellikleri ile kontrol ve BDSM grubundaki psikolojik özellikler arasındaki ilişkileri göstermektedir. Pek çok etki küçük olsa da (0.1) ortalama (0.3) olmasına rağmen, arasındaki ilişki önemliydi. Arka plan özellikleri iki grup arasında farklı olduğundan ve psikolojik özellikler üzerinde bir etkiye sahip olduğundan, BDSM grubunun etkilerini test ederken bunları da kontrol ettik....

Bağlanma ölçekleri üzerindeki puanlar çoğunlukla birbirleriyle güçlü bir şekilde ilişkiliydi (0.5 ve hatta daha güçlü olan bazı korelasyonlar mevcuttu). Kişilik ölçekleri arasındaki ilişkiler, kontrol ve BDSM grubunda sırasıyla, Nörotisizm (Duygusal Dengesizlik) ve Dışadönüklük (-0.55 ve -0.44) ve Nörotisizm (Duygusal Dengesizlik) ve Açıklık (-0.39 ve -0.40) arasındaki güçlü negatif korelasyonlar hariç olmak üzere, küçük veya orta düzeydeydi. . Kişilik ölçeklerinden bazıları da bağlanma ölçekleri ile kuvvetle ilişkiliydi. Deneyime Açıklık ve Açıklığın genel olarak bağlanma ölçekleri (<0.3) ile küçük ve orta düzeyde korelasyonlar, Uyumluluk, Dışadönüklük ve özellikle Nörotisizm (Duygusal Dengesizlik) olduğu yerlerde, bazı bağlanma ölçekleri (0.5 veya daha yüksek) ile güçlü korelasyonlar vardı. Reddetme Duyarlılığı, bağlanma ölçekleri Nörotisizm (Duygusal Dengesizlik) ve Dışadönüklük ile güçlü bir şekilde ilişkiliydi, ancak diğer kişilik ölçeklerine zayıf bir şekilde benziyordu. Son olarak, Öznel Wellbeing, bağlanma ölçekleri ve Reddetme Duyarlılığı ile güçlü, güçlü bir bağlantı, Nörotisizm ile güçlü bir negatif ilişki, Dışadönüklük ile orta ila güçlü pozitif birliktelik ve Uyumluluk ile küçük ila orta düzeyde bir ilişki ile orta ve güçlü negatif ilişkilere sahipti.

BDSM rolünün ve cinsiyetinin ilişkisi güçlü ve anlamlıydı (X2 (2) = 202.15, P <0.001, V = 0.47). Erkekler arasında sırasıyla % 33.4, % 18.3 ve % 48.3 Sub, Switch veya Dom rol varken, bu oranlar kadınlar için % 75.6, % 16.4 ve % 8 idi. Dolayısıyla, dominant rol nispeten daha fazla erkek katılımcılarda ve itaatkâr rol nispeten daha fazla kadın katılımcılarda mevcuttu.

Tablo 2'deki 3 ile 6 arasındaki sütunlar, tüm gruplar için psikolojik özellikler üzerindeki ortalamaları sunmaktadır. Grup, cinsiyet, yaş ve cinsiyete göre kontrol edildikten sonra etkisinin test sonucu, sondan bir önceki sütunda sunulmuştur. Son sütunda sunulan ilgili etki büyüklüğü (Kısmi N2). Grup'un bağlanma ölçekleri üzerine etkisi yoktur. Diğer bağlanma ölçekleri üzerindeki etkiler orta ila güçlü (0.089  Onay İhtiyacı olan erkekler için) , küçük (0,006) ila orta (0,038) idi. BDSM grubu, tüm kişilik ölçekleri üzerinde, küçük (ör., Dışadönüklükte 0,008) ila orta (en güçlü etki: Deneyime Açıklık) etki büyüklükleri üzerinde bir etkiye sahipti. Son olarak, Grup'un Reddetme Hassasiyeti üzerindeki etkisi, küçük ila orta (0,022) ve Öznel İyi Oluşumda (0,008) küçüktü.
Tablo 3, cinsiyet, yaş ve eğitimin etkilerini kontrol ettikten sonra grupların düzeltilmiş ortalamalarını psikolojik özelliklerle karşılaştıran priori zıtlıkların sonuçlarını özetlemektedir. Şeffaflık nedenlerinden dolayı, sadece anlamlı karşıtlıkların sonuçları sunulmaktadır. Yakınlık, Avoidant Bağlanma ve Endişe ile ilgili rahatsızlık için hiçbir sonuç gösterilmemiştir çünkü bu üç bağlanma ölçeği için 0,01 düzeyinde anlamlı bir kontrast bulunmamıştır.

Genel olarak, bağlanma değişkenleri üzerindeki 56 zıtlıktan 25'i anlamlıydı ve hepsi aynı örüntüyü gösterdi; BDSM dışı kontrol grubu en düşük puanlara sahipti, bunu müteakip BDSM Kontrol grubunda; sublar, switchler ve nihayetinde bağlanmada en yüksek puan alan domlar vardı. Mesela, kadın kontrol grubunu BDSM ilgilisi kadınlarla karşılaştırdığımızda, İlişkilerdeki Güven üzerine daha az puan alırken, erkek domlar erkek itaatkarlara göre daha yüksek puan almaktaydı (Tablo 3 ilk satır).

Kişiliğe ilişkin olarak, 35 karşıtlıktan 18'i anlamlı bulunmuştur. BDSM grubu, Dışadönüklük, Açıklık ve Sorumluluk üzerine kontrol grubundan daha yüksek, Nörotisizm (Duygusal Dengesizlik) ve Uyumluluk üzerinde daha düşük puan aldı. Nörotisizm  (Duygusal Dengesizlik) için, dominantlar diğer tüm gruplardan daha düşük puan alırken, diğer gruplar birbirlerinden farklı değildi. Dışadönüklük'te bulduğumuz tek fark, itaatkarların kontrol grubundan daha fazla dışa dönük olduğudur. Kontrol grubu her bir BDSM grubundan, Deneyime Açıklık derecesine göre daha düşük puanlar aldı ve hem switch hem de dominantlar, itaatkarlardan daha yüksek puan aldı. Uyumluluk ile ilgili olarak, dominantlar hem itaatkarlar hem de kontrol grubundan daha düşük puan almıştır.

Sorumluluk'ta hem itaatkarlar hem de dominantlar kontrol grubundan daha yüksek puan almıştır. Reddetme Hassasiyeti ile ilgili olarak, kontrol grubu hem dominantlardan hem de itaatkarlardan oluşan BDSM grubundan daha yüksek puan almıştır. Son olarak, BDSM grubu Öznel İyi olma hali üzerinde daha yüksek puan almış ve dominantlar kontrol grubundan daha yüksek puan almıştır. ("Öznel İyi Oluşun Cinsiyet, Yaş Grupları ve Kişilik Özellikleri Açısından İncelenmesi" adlı makaleyi okumanızı öneririm : https://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/138845-2014012592643-4.pdf)

Tartışma

Bu çalışma ile bugüne kadar BDSM uygulayıcılarının sosyodemografik, psikososyal ve cinsel özelliklerine ağırlık veren BDSM literatürüne katkıda bulunmayı amaçladık. BDSM uygulayıcılarının çekirdek psikolojik özelliklerine ilişkin bilgi, BDSM katılımının sapkın, patolojik psikoseksüel davranış mı, yoksa bir eğlence amaçlı faaliyet olarak mı görülmesi gerektiğine ilişkin devam eden bir tartışma olmasına rağmen, eksiktir. Bu çalışmanın amacı, BDSM katılımcılarının (subs, switch ve dom) en sık rastlanan gruplarının bir örneğini, Big Five (Büyük Beş Envanteri) gibi birkaç normal ve temel insan özelliklerinde BDSM ilgilisi olmayan kontrollerin bir örneği ile karşılaştırmaktır.

Başlıca kişilik boyutları ile ilgili olarak, bulgularımız BDSM katılımcılarının BDSM olmayan katılımcılarla karşılaştırıldığında, daha az nevrotik, daha dışadönük, yeni deneyimlere daha açık, daha bilinçli, ancak daha az anlaşılabilir olduğunu göstermektedir. BDSM katılımcıları aynı zamanda daha az reddetmeye duyarlıdır, ancak kadın BDSM katılımcıları ilişkilerinde daha fazla güvene ve daha düşük oranda bir onaylanmaya ihtiyaç duyuyor ve BDSM ilgilisi olmayan katılımcılarla karşılaştırıldığında daha az endişeliler. Son olarak, BDSM katılımcılarının öznel iyi oluşları daha yüksek bulundu. Bu bulgular, BDSM uygulayıcılarının psikolojik uyumsuz özelliklerden ziyade daha fazla psikolojik ve kişilerarası güç ve özerklik ile karakterize olduğunu göstermektedir. Genel olarak, BDSM uygulayıcısı olmayanlarla karşılaştırıldığında, ortalama BDSM uygulayıcısının psikolojik özellikleri genel kanının aksine daha olumludur. Bu bulgular önceki bulguları desteklemektedir.

Bağlanma süreçleri çoğunlukla, erken çocukluk döneminde uzun bir süre boyunca yaygın olarak etki eden deneyimlerle birlikte genetik olarak belirlenir. Bağlanma ve BDSM ile ilgili popüler bir varsayım; Geçmişte travmatik (cinsel) deneyimlerin olması veya genel olarak güvenli bir şekilde sürülen yaşam olduğudur. Bu görüş özellikle kadın BDSM katılımcıları ve özellikle de kadın itaatkarlarda güçlü bir şekilde görülmektedir.
----------------------------

Yazarlar : Andreas A.J. Wismeijer, PhD, Marcel A.L.M. van Assen,
PhD Department of Clinical Psychology, Tilburg University, Tilburg, The Netherlands;
Department of Methodology andStatistics, Tilburg University, Tilburg, The Netherlands
DOI: 10.1111/jsm.12192
Orijinal Makale : https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/jsm.12192?referrer_access_token=4sJSYGyzBdyNwTQnDHZ3z4ta6bR2k8jH0KrdpFOxC64BvPzvI2RlB76E-DiZjv9uoi-jJU72oacco97r_br4sM-UzmnGH_gB8NjaEHc-9Skq_z6rhKBtcdxME4R1vNJ8&

Terimler ve Açıklamalar

Erotofobi-Erotofili;Bu iki kavram, bireylerin cinsel uyaranlara ne derecede olumlu ya da olumsuz yönde tepki verecekleri üzerinde belirleyici olmaktadır. Erotofilik bireyler cinsel uyaranlara karşı daha olumlu bir tutuma sahip olmakla birlikte doğum kontrolü yöntemlerini öğrenmeye, bu yöntemleri düzenli kullanmaya, kendi kendine meme muayenesi yapmaya, cinsellikle bulaşan hastalıklardan korunmaya, erotik filmleri tercih etmeye daha çok meyilliyken erotofobik bireyler tam tersine cinsel uyaranlar karşısında negatif tutum sergilemektedirler (Fisher v.d., 1988).
Rekreasyon; yenilenme, yeniden yaratılma veya yeniden yapılanma anlamına gelen Latince recreation kelimesinden gelmektedir.

Öznel İyi Oluş: İnsanların patolojik davranışları yerine olumlu yanları üzerinde duran yaklaşıma "pozitif psikoloji" denilmektedir. Pozitif psikolojinin bir konusu olan "İyi Oluş" mutluluk ile aynı anlamda kullanılmaktadır. İyi oluş kavramı Dünya sağlık örgütü tarafından da kullanılmaktadır. İyi oluş ya da iyi olma; yalnızca hastalıkların olmayışı değil, fiziksel, sosyal ve ruhsal olarak tam bir iyi olma halidir.

Bradburn (1969) iyi oluş düzeyleri yüksek olan kişilerin olumsuz duygularının olumlu duygularından daha az olduğunu ifade etmiştir. Seligman (2011) ise mutluluk ve iyi oluş terimlerini birbirinden ayırmıştır. Hatta iyi oluşu iki başlık altında incelemiştir. Bunlar Öznel iyi oluş ve Psikolojik iyi oluş'tur. Öznel iyi oluş; kısa süreli, haz temelli etkinliklerin oluşturduğu iyi olurken, Psikolojik iyi oluş; uzun vadede anlamlı ve değerlidir.

Tags:
1 Yorum
 1. Enes 10 ay önce

  Teşekkürler Üstad.

  Gerçekten çok yararlı bir içerik olmuş. Bu gibi ayrıntılı ve açıklayıcı yazıları beğeniyorum.

Bir Cevap Bırakın

İçerikler izinsiz alınamaz, kopyalanamaz. ©2021 BDSM Kültürü  |  Instagram  |  Twitter

New Report

Close

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

veya    

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?

Create Account

Üyelik Sözleşmesi
Herkesin topluluğumuza katılma ve görüşlerini ve bilgilerini sınırsızca paylaşma gücüne sahip olması gerektiğine inanıyoruz. Bu kapsamda BDSM Kültürü topluluğun tüm üyelerini korumak amacıyla sonsuz bir özgürlükten ziyade, başkalarının sınırlarını ihlal etmeyecek özgürlük tanımını kabul eder. BDSM Kültürü Kuralları, Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları toplu halde, kullanıcıların BDSM Kültürü\\\'nün hizmetlerine, etkinliklerine, performanslarına erişim ve kullanımının tabi olduğu \\\"BDSM Kültürü Kullanıcı Sözleşmesi\\\"ni meydana getirir. BDSM Kültürü\\\'nün online hizmetlerini kullanan, etkinliklerine, sosyal buluşmalarına, munchlarına erişen / katılan veya bu hizmetleri kullanan herkes BDSM Kültürü Kuralları\\\'nda açıklanan politikalara uymak zorundadır. Aksi halde, BDSM Kültürü, kendi çatısı altındaki topluluk üyelerini korumak için aşağıda belirtilen temel olay durumlarında, söz konusu yaptırımları uygulayabilir:
 • Topluluk üyelerinden herhangi birisi hakkında asılsız, dayanaksız veya ispatsız suçlamalarda bulunmak durumunda BDSM Kültürü tüm sosyal ve online etkinliklerine katılımınız engellenir.
 • Online veya fiziksel herhangi bir etkinlik, sosyal bir buluşmada herhangi birini taciz etmek, beden, inanç, cinsiyet, ırk, oryantasyon pozitif görüşlerimizin karşıtı bir tavır sergileyen ve rahatsızlık verenler etkinliklerimizden veya online hizmetlerimizden daimi bir şekilde men edilir.
 • Kendisi hakkında hatalı, aldatıcı bilgi verenler veya verdiğinden şüphe duyulanlardan bilgilerinin doğrulanması istenebilir
 • Online hizmetlerimizde mesajlaşma yoluyla taciz, tehdit, saldırı gibi davranışlar  sonucunda hesabınız blok edilir ve blok süresince herhangi bir etkinliğe katılmanız engellenir.
 • Topluluk içinde üyelerle session, organizasyon, seans başlıkları altında ticari amaç güden kişiler BDSM Kültürünün tüm etkinlik ve hizmetlerinden uzaklaştırılır.
 • Topluluk üyelerinden herhangi birine zarar verecek her türlü eylem kınanır ve zarar gören kişinin şikayetleri doğrultusunda gerekli yaptırımlar uygulanır. Bu yaptırımlara kişilerle müzakere edilerek karar verilir.
Zaman zaman bu Kuralları değiştirmemiz gerekebileceğini ve değişiklik hakkımızı her zaman saklı tuttuğumuzu lütfen unutmayın.

İçerik Sınırları ve BDSM Kültürü Hizmetlerinin Kullanımı

BDSM Kültürü başkasına ait görseli kendisininmiş gibi kullanan, bundan ticari veya bireysel kazanç elde etmek isteyen herkese karşı mesafeli davranır ve bunların gerçekleşmesi durumunda uyarılarak kaldırılması veya düzeltilmesi istenir. Kaldırılmadı ve düzeltilmedi ise hesabı askıya alınır. Başkalarına ait ve telif haklarıyla korunan içeriklere izin verilmez. Politika, siyaset ve din gibi konularda, başkalarının fikirlerine saygı duymayan, inanç özgürlüklerinin karşıtı beyanatlar veren veya yazan kim olursa olsun hesabı belirli bir süre askıya alınır ve gerekmesi halinde kapatılır.

Yasa dışı faaliyetler

Hizmetlerimiz, etkinliklerimiz, yasa dışı amaçlarla veya yasa dışı etkinliklerin sürdürülmesi için kullanılamaz. BDSM Kültürü ve etkinliklerini bir zemin olarak kullanarak, bu davranışları sergileyen kişi veya kişiler hakkında gerekli mercilere bilgi verilir ve takip edilir.

Ele geçirilen içeriğin dağıtılması

Kişisel bilgiler içeren, ele geçirme yoluyla ulaşılan ve insanları zarara veya tehlikeye uğratması muhtemel ya da ticari sırlar bulunduran içerikleri doğrudan dağıtmak üzere hizmetlerimizin veya etkinliklerimizin kullanılmasına izin vermeyiz. Ele geçirilen içeriğin doğrudan dağıtılması, bu içeriğin internette veya sitemizde yayınlanması ya da başka web sitelerinde barındırılan ele geçirilmiş içeriğe doğrudan bağlantı verilmesi anlamına gelir.

Etkinliklere Katılım

BDSM Kültürü etkinliklerine, kayıtlı her üye katılabilir. Etkinliklere katılmak için ilk kez başvuran her hesap titizlikle incelenir ve gerekli olması durumunda telefon veya yüz yüze görüşme talep edilerek topluluğun diğer üyelerinin güvenliği sağlanmaya çalışılır. Bu şartı kabul etmeyen hesaplar askıya alınır veya bloklanır. Etkinlikler herhangi bir sosyal buluşmadan farklı değildir. İnsanların tanışmaları, gündemdeki konulardan konuşmaları, birlikte bir şeyler içilmesi hedeflenmiştir. Farklı beklentilerle bu buluşmalara katıldığı tespit edilen veya topluluk üyelerimizden birinin güvenlik endişeleri oluşması durumunda, şikayetler dikkatlice incelenir ve taraflara bildirilir.

Taciz İçeren Davranışlar

Birini hedef alarak taciz eden ya da rahatsızlık veren davranışlarda bulunamaz veya başkalarını buna teşvik edemezsiniz. Başka birine sataşma, tehdit etme veya susturmaya yönelik teşebbüsleri taciz içeren davranış olarak kabul ediyoruz. Karalama veya benzer bir dil kullanan, kişiyi hedef alan aşırı agresif hakaretlere karşı oldukça hassasız. Bazı kişiler belirli ifadeleri saldırgan olarak değerlendirse de aşağılayıcı ifadelerin kullanıldığı her durumda önlem almayacağımızı lütfen unutmayın. [kleo_divider type=\"full|long|double|short\" double=\"yes|no\" position=\"center|left|right\" text=\"\" class=\"\" id=\"\"]
Üyelik sözleşmesini kabul ediyorum