Toplumda daha az sıklıkta görülen ve daha da ön yargılı yaklaşılan esaret ve disiplin (B & D), hakimiyet ve itaat (D & s) ve sadomazoşizmi (S & M) içeren, uzlaşmacı uygulamalar için şemsiye bir terim olan BDSM'dir. Birçok farklı kavramsallaştırmadan biri olan BDSM, çeşitli faaliyetler yoluyla partnerler arasında arasında güç değişiminden oluşur (kapsayıcı bir liste için bkz. Sandnabba ve diğerleri, 1999; Weinberg ve diğerleri, 1984). Ancak, son zamanlarda patolojik olarak kabul edilmenin ötesinde, araştırmalar bdsm'nin doğası ve gelişimi konusunda henüz bir fikir birliğine varmamıştır. Özellikle, kökenini açıklayan teoriler oldukça fazla olmasına rağmen, BDSM'nin cinsel amaçlı uygulamalar için cinsel bir davranış, cinsel çekim, cinsel kimlik ve / veya cinsel yönelim olarak en iyi nasıl kavramsallaştırılacağı belirsizliğini korumaktadır. Buna göre, bu makale alternatif ve tamamlayıcı bir teori sunarken ortak bir cinsellik çerçevesi çizmektedir: Sex-pozitif bir çerçeve ile tutarlı olarak BDSM, uygulayıcıların yüzdesi için başka bir cinsel yönelim biçimi olarak en iyi şekilde kavramsallaştırılabilir ve tanımlanabilir.

BDSM'nin Tamamlayıcı Alternatif Bir Teorisi

Tarihsel açıdan, cinsel yönelim / eğilim, kavram olarak genel özelliklerine kavuşmuş ve tanımlanmış  olmasına rağmen, BDSM için yeterli bir sağlıklı veri ortaya konulamamıştır. Ancak, van Ander'in (2015) Cinsel Konfigürasyonlar Teorisi gibi yeni ortaya çıkan teorilerle tutarlı olarak, cinsel yönelimin şu anda dikkate alınandan daha kapsamlı olduğunu düşünüyoruz. Burada kapsamlı bir tartışma sunulmazken, partnerler arasında tercih edilen güç dinamiğidir (diğer bir deyişle, hakimiyet ve / veya itaatkarlık). Bu uygulanabilirliği değerlendirmek için cinsel yönelim, cinsel çekim, cinsel kimlik ve cinsel kimliğin diğer boyutlarında (aşağıda değinilecek olan 3 yönü), BDSM cinselliklerini ilk örnek olarak inceliyoruz. Cinsel yönelim sadece lezbiyen, gey, biseksüel ve diğer queer cinsellikler açısından (LGB için) tam olarak analiz edildiği için, bu karşılaştırma için temel teşkil edecektir.

Cinsel Davranış

Cinselliğin en somut yönü cinsel davranışlardır (cinsel ilişkide bir dizi cinsel ilişkiye girme olarak tanımlanabilir), fakat çoğu zaman “(en azından) cinsel ilişkiye dahil olmak” ile sınırlıdır (Savin-Williams, 2009, s. 8). Aşağıda, cinsel davranışların üç farklı yönü tartışılmaktadır:

 1. Başlangıç,
 2. Tutarlılık,
 3. Kararlılık.

Başlangıç. LGB bireylerin aynı cinsiyetle yaşadıkları ilk cinsel deneyim genellikle erken ergenlik dönemlerinde yirmili yaşlara kadar ortaya çıkar (örn., Calzo ve ark., 2011; Diamond, 1998; Floyd & Bakeman, 2006; Parks, 1999). Buna karşılık, önceden BDSM ilgilisi olmayan ve ilk kez uygulayanların BDSM deneyimi sıklıkla, yirmili yaşların ortalarına kadar olan dönemlerde ortaya çıkmaktadır (Moser ve Levitt, 1987; Sandnabba ve diğerleri, 1999).

Tutarlılık. Hemcinsi ile cinsel aktivite durumlarında, lezbiyen ve gay bireyler en yüksek, biseksüel bireyler orta ve heteroseksüel bireyler en düşük düzeydedir (Ellis ve ark., 2005). Bununla birlikte, gey ve lezbiyen bireylerin önemli bir yüzdesi (örn. Geylerin % 66.3'ü ve lezbiyen kadınların % 89'u) yaşamları boyunca hemcinsleri ile ilişki yaşamışlardır. (örneğin, Diamond, 2000; Ellis ve ark., 2005; Matthews). ve diğ., 2006; Smiler ve arkadaşları, 2011).

Beklendiği gibi, BDSM uygulayıcıları BDSM ile ilgili aktivitelere uygulayıcı olmayanlardan daha yüksek oranlarda katılmaktadır (Gosselin & Wilson, 1980). Bununla birlikte, uygulayıcıların büyük çoğunluğu (ör.,% 95.1,% 88.8) sürekli olarak BDSM dışı cinsel ilişkiye sahiptir. (Connolly, 2006; Sandnabba ve arkadaşları, 1999; Weinberg ve arkadaşları, 1984). Ayrıca, uygulayıcıların spesifik rolleri genellikle çeşitli koşullar altında (örneğin, eşlerin istekleri, ruh hali, eşin cinsiyeti) esnek olmakla birlikte, kendini dominant olarak tanımlayanların (% 25) ve itaatkâr olarak tanımlayanların (% 36.3) nın rol değiştirebildiği (switch) tespit edilmiştir. (Sandnabba ve arkadaşları, 1999; Simula, 2012; Weinberg ve arkadaşları, 1984).

İstikrar. Yıllar boyunca, LGBT bireylerin bir kısmı cinsel davranışlarındaki değişiklikleri rapor etmektedir (örneğin altı yıllık bir dönemde yaklaşık yarısı; Diamond, 2008; Dickson ve ark., 2013; Kinnish, 2003). Bulunan herhangi bir literatür, BDSM'nin BDSM dışı etkinliklere karşı kararlılığını incelemesine rağmen, BDSM pratiğindeki davranışlar ampirik dikkat almıştır. BDSM çatısı altında hemcins ile olan cinsel deneyim, genel bir örüntüyü izler (Smiler ve ark., 2011), BDSM uygulamalarının pratiği belli bir sırayla ilerler, uygulayıcılar soft başlangıçlarla artarak ilerleyen ve sertleşen bir davranış sergilerler (Santtila ve ark., 2002).

Cinsel Cazibe

Uyarılma, ilgi ya da fantezi gibi tezahür eden cinsel çekim, “yoğun, fizyolojik, kontrol edilemez erotik ya da cinsel arzu” olarak kavramsallaştırılabilir (Savin-Williams, 2009, s. 8). Aşağıda, cinsel çekimin üç farklı yönü tartışılmaktadır:

 1. başlangıç,
 2. münhasırlık ve
 3. istikrar.

Başlangıç. LGBT bireyler için, aynı cinsiyete karşı ilgi duyduğunun farkında olmak, ergenlik döneminde sıklıkla ortaya çıkar (örneğin, Calzo ve arkadaşları, 2011; Diamond, 1998; Drasin ve arkadaşları, 2008; Floyd ve Bakeman, 2006; Parks, 1999). Bunun tersine, BDSM uygulayıcıları çoğu zaman, ergenliğin son dönemlerinde veya yirmili yaşların başında BDSM ile ilgili olduklarının farkında olurlar (Breslow ve ark. 1985; Levitt ve ark. 1994, Sandnabba ve ark. 1999, Spengler, 1977).

Münhasırlık. Beklendiği gibi, aynı cinse karşı cinsel çekim; lezbiyen ve gey bireyler arasında yüksek, biseksüel bireyler arasında orta ve heteroseksüel bireyler arasında en düşük seviyededir (örn., Diamond, 2008; Ellis ve ark., 2005; Kinnish, 2003; Rust, 1992). Ancak cinsel ilgide münhasırlık beklendiği kadar yaygın değildir (Diamond, 2000; Ellis ve ark., 2005; Matthews ve ark., 2006; Rust, 1992). Bunun yerine, kolektif olarak eşcinsel ve lezbiyen bireyler, son derece küçük bir karşı cins çekiciliği ile büyük ölçüde hemcinse karşı cinsel çekicilik yaşarlar (Diamond, 2000; Kinnish, 2003). Buna karşılık, BDSM'nin cazibesinde çeşitli münhasırlık seviyeleri de vardır: BDSM uygulayıcılarının yaklaşık beşte biri BDSM cinsel ilişkisine özel bir ilgisi olduğunu bildirmektedir (Spengler, 1977; Taylor ve Ussher, 2001). Uygulayıcıların yarısından biraz daha fazlası BDSM cinsel aktivitesini daha tatmin edici ve üçüncü bir rapora göre yalnızca BDSM cinsel aktivitesi ile tatmin olabildiğini belirten gruplar olmuştur (Moser ve Levitt, 1987; Sandnabba ve arkadaşları, 1999; Weinberg ve arkadaşları, 1984). BDSM uygulayıcılarının yaklaşık üçte biri, dominance / submission'a karşı özel bir ilgilerinin olduğunu belirtmişlerdir. (Breslow ve diğerleri, 1985; Connolly, 2006; Sandnabba ve diğerleri, 1999; Spengler, 1977).

İstikrar. LGBT bireylerin cinsel çekim araştırmaları kararsızlık göstermiştir. LGBT bireylerinin yarısından fazlasının cinsellik ve romantik çekim arasında karar veremedikleri saptanmıştır (Kinnish, 2003; Stokes ve diğerleri, 1997). Ne yazık ki, BDSM ölçeğindeki bu ilgi durumunu ölçecek bilgi bulunamamıştır. Bununla birlikte, rol tercihindeki dalgalanma incelenmiştir: Katılımcıların yaklaşık olarak yarısı tercihlerinde sabit kalırken beşte biri daha baskın olduklarını ve diğer grupta yer alanlardan beşte birlik kısmı da daha itaatkar olduklarını belirtmişlerdir (Sandnabba ve ark. 1999).

Cinsel Kimlik

Cinsel kimlik, bireylerin kendi cinsel yönelimlerini tanımlamak için kullandıkları terimdir, fakat sıklıkla bu tür bir kimlikle ilişkili inançları, duyguları ve eylemleri de içerir (Martos ve ark., 2014; Mohr ve Fassinger, 2000; Savin-Williams, 2009). Aşağıda, cinsel kimliğin üç farklı yönü tartışılmaktadır:

 1. başlangıç,
 2. gelişim ve
 3. istikrar.

Başlangıç. Bireyler genellikle geç ergenlik döneminde veya erken yetişkinlik döneminde LGBT kimliğini benimserler (Calzo ve ark., 2011; Drasin ve ark., 2008; Floyd ve Bakeman, 2006; Parks, 1999). BDSM için, uygulayıcıların "S / M eğilimli ve S / M yönelimli bir kimliğin benimsenmesi ve kabul edilmesi" yirmili yaşların sonlarında ortaya çıkmaktadır (Moser ve Levitt, 1987, s. 328).
Gelişim. Mümkün olan birçok teoriden birine odaklanan Mohr ve Kendra (2011), BDSM literatüründe de yer alan bir LGBT kimliğinin sekiz boyutunu tanımlamıştır: Gizleme motivasyonu (yani kişinin LGBT kimliğini gizlemek istemesi) - BDSM uygulayıcıları, Mutlak gizlilikten mutlak açıklığa kadar bir gizlenme aralığı içine girerler (Stiles & Clark, 2011). İçselleştirilmiş homonegativite - Uygulayıcıların küçük bir yüzdesi (ör.,% 5.8,% 12.5,% 20) BDSM ilgilerinden vazgeçmek istemektedir (Levitt ve ark., 1994; Moser ve Levitt, 1987; Spengler, 1977). Kabul ile ilgili kaygılar (yani, sosyal damgalama ile ilgili kaygılar) Birçok uygulayıcı, BDSM'nin ile ilgilerini ve davranışları için taciz veya onaylanmamalarından korktuklarını belirtmiştir (Wright, 2008). Kimlik merkezi (yani, kişinin LGBT kimliğini genel kimliğinin merkezi olarak görmesi) - Uygulayıcılar, süreç içerisinde zayıf, epizodik kimlikten daha güçlü bir kimliğe geçiş olarak kendilerini tanımladılar. (Chaline, 2010).

İstikrar. LGBT bireylerinin önemli bölümü cinsel kimliğindeki değişimleri tecrübe ederken, oranlar geniş çapta değişse de (ör. 6 yıllık, 10 yıllık veya yaşam süresi boyunca% 0-75) (Dickson ve ark., 2013; Kinnish ve ark., 2005; Mock & Eibach, 2012) BDSM kimlik kararlılığı ile ilgili literatür bulunamamıştır ama dalgalanma tespit edilmiştir (Newmahr, 2010), fakat henüz ölçülmemiştir.

Cinsel Davranış, Cazibe ve Kimlik Arasındaki Korelasyonlar

Önceki tartışma, cinsel yönelim bileşenleri arasında farklı bir resim sunsa da, cinsel davranış, çekim ve kimlik arasındaki korelasyonlar yüksektir (örn., Pattatucci ve Hamer, 1995; Savin-Williams, 2014). Dahası, güçlü çağrışımlardan görünen sapmalar genellikle belli kalıplarla açıklanmaktadır. Örneğin, LGBT cinselliği içinde, erkeklerle cinsel aktiviteye katılan lezbiyen, erkeklere çekici gelmektedir (Diamond, 2000). Aynı düzenleme BDSM cinsel eğilimlerinde de ortaya çıkabilir. BDSM uygulayıcıları sık sık BDSM ilgilisi olmayan kişilerle birlikte cinsel aktivite yaşamalarının sebepleri aynı bağlamda açıklanabilir.  Buna göre, başlangıçta tutarsız olarak sunulsa bile, tüm mevcut bilgiler dahil edildiğinde, faktörlerin kombinasyonu genellikle açık bir şekilde çözülür.
LGBT cinsel yönelimi ile BDSM cinsiyeti arasındaki benzerlikler arasındaki bağlantı, muhtemelen şu ifadeyle açıklanabilir: "Cinsel kimlik rastgele ya da keyfi değildir, ancak geniş bir deneyime uymanın nispeten dar bir cinsellik modeline girme girişimlerini yansıtır. "(Diamond, 2000, s. 247)

BDSM ve Cinsel Yönelim (Oryantasyon)

Bu ikisi arasında birçok benzerlik olsa bile, BDSM cinselliği ile LGBT cinselliği eşdeğer değildir. Birçok nedenden ötürü aynı şey ve benzer de değildir, ancak iki cinsellik arasındaki en büyük fark onların odak noktasıdır. Bir LGBT cinsel yöneliminin, hedef cinsiyete dayalı cinsel yönelimi, karşı ilgisi ve bir BDSM cinsel yöneliminin, güç dinamiğine dayalı cinsel yönelimi ifade ettiği ortadadır. Diğer bir deyişle, hakimiyete karşı teslimiyet ve aynı cinsiyete karşı aynı cinsiyet; (Weinberg ve diğerleri, 1984). Bu nedenle, bir BDSM cinsel yöneliminin ifadeleri belirli bir güç dinamiği etrafında dönecektir: belirli bir güç dinamiği yaratan, belirli bir güç dinamiği ile harekete geçme ve belirli bir güç dinamiğini taşıyan bir kimliği benimseyen davranışlara sahip olma. Birçok uygulayıcı için, üç ifadenin tümü mevcutsa, cinsel ilginin yaygınlığı, tercih edilen güç dinamiğine göre onları dikkate almak en iyisi olabilir. Bununla birlikte, bu durumun belirli bireylere göre değişmesi muhtemeldir (örneğin, bir kişi tarafından en iyi şekilde cinsel davranış olarak kabul edilen bir şey, başka bir kişi tarafından cinsel yönelim olarak kabul edilebilir) ve çeşitli kişisel veya sosyal koşullara bağlı kalarak değişebilir.

Bir BDSM oryantasyonu veya LGBT oryantasyonu birbirinden daha seçkin veya özel değildir. Her ikisinin gelişim süreçlerindeki benzerlikler ve farklılıklar ikisini birbirinden temelde ayırır. LGBT dinamikleri daha spesifik ve karışıktır, oysaki BDSM bireylerin kendi tercihleri veya deneyimleri ile karar verdikleri bir eğilimdir. Konuyla ilgisi olmamakla birlikte, her iki durum da bir bireyi cinsel işlevinden ve kimliğinden ayrılmaz bir parça olarak düşünülebilir. Her ikisini de içermeyen cinsellik olgusunu kavramsallaştırmak pratik değildir. Gerçekten de, güç dinamiklerine dayanan cinsel yönelim şu anda tartışılandan daha yaygın olabilir. Muhtemelen, BDSM böyle bir yönelimin sadece bir tezahürüdür. Ayrıca, BDSM ya da genel olarak güç dinamiği, cinsel yönelimin genişletilmiş bir tanımının sadece bir örneğidir. Birçok başka değişken de, hedefin özellikleri (ör., Cinsiyet), hedefle (ör., Güç dinamik) veya başka herhangi bir şeyle etkileşime girip girmediği fark etmeksizin, kendi başına cinsel yönelimler oluşturabilir.

Katılımcı Persfektifi

Yukarıdaki araştırmayı tamamlayan, cinselliği hakkında kararlı ve tutarlı olan katılımcılardan bazıları, uygulamalarını cinsel yönelim olarak tanımlamışlardır: "BDSM, cinsel yönelimimin cinsel bir seçim değil, kesinlikle bir oryantasyon ve tercihtir, ben buyum. (weiss, 2006, s. 235). "Kink, cinsel kimliklerimiz çoğu zaman, en azından bazı durumlarda, cinsel bir yönelim olduğu kesindir." (Keenan, 2014, s. 15). Alternatif cinsel ya da romantik ilgi alanlarına sahip olanların en büyük ABD örgütlerinden biri olan Ulusal Cinsel Özgürlükler Koalisyonu (NCSF), cinselliği açıklamalarında BDSM'yi cinsel yönelim (ya da davranış) olarak tanımlar (NCSF, nd).

Son Söz

Yine de, her zaman olduğu gibi, sunulan teoriyi desteklemek için daha ampirik ve teorik bir değerlendirmeye ihtiyaç vardır. BDSM için daha sağlam bir çerçeve, BDSM uygulamasının tanımıyla ilgili olağanüstü ampirik sorulara cevap verebilir. Buna karşılık, akademik araştırmalar, BDSM uygulayıcıları için daha hoşgörülü bir sosyal iklime katkıda bulunabilir. Bu, cinsiyet açısından olumlu bir bakış açısıyla birleştiğinde, cinsellik içinde daha bilgili ve en önemlisi daha kabul edici bir dünya yaratabilir.

Kaynaklar

 • Breslow, N., Evans, L. E., & Langley, J. (1985). On the prevalence and roles of females in the sadomasochistic subculture: Report of an empirical study. Archives of Sexual Behavior, 14, 303-317.
 • Calzo, J. P., Antonucci, T. C., Mays, V. M., & Cochran S. D. (2011). Retrospective recall of sexual orientation identity development among gay, lesbian, and bisexual adults. Developmental Psychology, 47, 1658-1673.
 • Chaline, E. R. (2010). The construction, maintenance, and evolution of gay SM sexualities and sexual identities: A preliminary description of gay SM sexual identity practices. Sexualities, 13, 338-356.
 • Connolly, P. H. (2006). Psychological functioning of bondage/dominance/sado-masochism (BDSM) practitioners. Journal of Psychology & Human Sexuality, 18, 79- 120.
 • Diamond, L. M. (1998). Development of sexual orientation among adolescent and young adult women. Developmental Psychology, 34, 1085-1095.
 • Diamond, L. M. (2000). Sexual identity, attractions, and behavior among young sexual-minority women over a 2-year period. Developmental Psychology, 36, 241-250.
 • Diamond, L. M. (2008). Female bisexuality from adolescence to adulthood: Results from a 10-year longitudinal study. Developmental Psychology, 44, 5-14.
 • Dickson, N., van Roode, T., Cameron, C., & Paul, C. (2013). Stability and change in same-sex attraction, experience, and identity by sex and age in a New Zealand birth cohort. Archives of Sexual Behavior, 42, 753-763.
 • Drasin, H., Beals, K. P., Elliott, M. N., Lever, J., Klein, D. J., & Schuster, M. A. (2008). Age cohort differences in the developmental milestones of gay men. Journal of Homosexuality, 54, 381-399.
 • Ellis, L., Robb, B., & Burke, D. (2005). Sexual orientation in United States and Canadian college students. Archives of Sexual Behavior, 34, 569-581.
 • Floyd, F. J., & Bakeman, R. (2006). Coming-out across the life course: Implications of age and historical context. Archives of Sexual Behavior, 35, 287-296.
 • Gosselin, C., & Wilson, G. (1980). Sexual variations: Fetishism, sadomasochism and Transvestism. New York: Simon and Schuster.
 • Keenan, J. (2014, August 18). Is kink a sexual orientation? Slate. Retrieved from http://www.slate.com/blogs/outward/20 14/08/18/is_kink_a_sexual_orientation. html Kinnish, K. K. (2003). Gender differences in the flexibility of sexual orientation: Changes over time in sexual identity and multidimensional ratings of orientation (Doctoral Dissertation). Retrieved from PsycINFO. (2003- 95018-132)
 • Kinnish, K. K., Strassberg, D. S., & Turner, C. W. (2005). Sex differences in the flexibility of sexual orientation: A multidimensional retrospective assessment. Archives of Sexual Behavior, 34, 173-183.
 • Levitt, E. E., Moser, C., & Jamison, K. V. (1994). The prevalence and some attributes of females in the sadomasochistic subculture: A second report. Archives of Sexual Behavior, 23, 465-473.

Not: Journal of Positive Sexuality, Vol. 1, November 2015 Sayısından alınmıştır

Yazanlar;
Tess M. Gemberling,
M.A. University of Alabama
Robert Cramer, Ph.D.
Old Dominion University
Rowland S. Miller, Ph.D.
Sam Houston State University

Tags:
0 Yorum

Bir Cevap Bırakın

İçerikler izinsiz alınamaz, kopyalanamaz. ©2021 BDSM Kültürü  |  Instagram  |  Twitter

New Report

Close

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

veya    

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?

Create Account

Üyelik Sözleşmesi
Herkesin topluluğumuza katılma ve görüşlerini ve bilgilerini sınırsızca paylaşma gücüne sahip olması gerektiğine inanıyoruz. Bu kapsamda BDSM Kültürü topluluğun tüm üyelerini korumak amacıyla sonsuz bir özgürlükten ziyade, başkalarının sınırlarını ihlal etmeyecek özgürlük tanımını kabul eder. BDSM Kültürü Kuralları, Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları toplu halde, kullanıcıların BDSM Kültürü\\\'nün hizmetlerine, etkinliklerine, performanslarına erişim ve kullanımının tabi olduğu \\\"BDSM Kültürü Kullanıcı Sözleşmesi\\\"ni meydana getirir. BDSM Kültürü\\\'nün online hizmetlerini kullanan, etkinliklerine, sosyal buluşmalarına, munchlarına erişen / katılan veya bu hizmetleri kullanan herkes BDSM Kültürü Kuralları\\\'nda açıklanan politikalara uymak zorundadır. Aksi halde, BDSM Kültürü, kendi çatısı altındaki topluluk üyelerini korumak için aşağıda belirtilen temel olay durumlarında, söz konusu yaptırımları uygulayabilir:
 • Topluluk üyelerinden herhangi birisi hakkında asılsız, dayanaksız veya ispatsız suçlamalarda bulunmak durumunda BDSM Kültürü tüm sosyal ve online etkinliklerine katılımınız engellenir.
 • Online veya fiziksel herhangi bir etkinlik, sosyal bir buluşmada herhangi birini taciz etmek, beden, inanç, cinsiyet, ırk, oryantasyon pozitif görüşlerimizin karşıtı bir tavır sergileyen ve rahatsızlık verenler etkinliklerimizden veya online hizmetlerimizden daimi bir şekilde men edilir.
 • Kendisi hakkında hatalı, aldatıcı bilgi verenler veya verdiğinden şüphe duyulanlardan bilgilerinin doğrulanması istenebilir
 • Online hizmetlerimizde mesajlaşma yoluyla taciz, tehdit, saldırı gibi davranışlar  sonucunda hesabınız blok edilir ve blok süresince herhangi bir etkinliğe katılmanız engellenir.
 • Topluluk içinde üyelerle session, organizasyon, seans başlıkları altında ticari amaç güden kişiler BDSM Kültürünün tüm etkinlik ve hizmetlerinden uzaklaştırılır.
 • Topluluk üyelerinden herhangi birine zarar verecek her türlü eylem kınanır ve zarar gören kişinin şikayetleri doğrultusunda gerekli yaptırımlar uygulanır. Bu yaptırımlara kişilerle müzakere edilerek karar verilir.
Zaman zaman bu Kuralları değiştirmemiz gerekebileceğini ve değişiklik hakkımızı her zaman saklı tuttuğumuzu lütfen unutmayın.

İçerik Sınırları ve BDSM Kültürü Hizmetlerinin Kullanımı

BDSM Kültürü başkasına ait görseli kendisininmiş gibi kullanan, bundan ticari veya bireysel kazanç elde etmek isteyen herkese karşı mesafeli davranır ve bunların gerçekleşmesi durumunda uyarılarak kaldırılması veya düzeltilmesi istenir. Kaldırılmadı ve düzeltilmedi ise hesabı askıya alınır. Başkalarına ait ve telif haklarıyla korunan içeriklere izin verilmez. Politika, siyaset ve din gibi konularda, başkalarının fikirlerine saygı duymayan, inanç özgürlüklerinin karşıtı beyanatlar veren veya yazan kim olursa olsun hesabı belirli bir süre askıya alınır ve gerekmesi halinde kapatılır.

Yasa dışı faaliyetler

Hizmetlerimiz, etkinliklerimiz, yasa dışı amaçlarla veya yasa dışı etkinliklerin sürdürülmesi için kullanılamaz. BDSM Kültürü ve etkinliklerini bir zemin olarak kullanarak, bu davranışları sergileyen kişi veya kişiler hakkında gerekli mercilere bilgi verilir ve takip edilir.

Ele geçirilen içeriğin dağıtılması

Kişisel bilgiler içeren, ele geçirme yoluyla ulaşılan ve insanları zarara veya tehlikeye uğratması muhtemel ya da ticari sırlar bulunduran içerikleri doğrudan dağıtmak üzere hizmetlerimizin veya etkinliklerimizin kullanılmasına izin vermeyiz. Ele geçirilen içeriğin doğrudan dağıtılması, bu içeriğin internette veya sitemizde yayınlanması ya da başka web sitelerinde barındırılan ele geçirilmiş içeriğe doğrudan bağlantı verilmesi anlamına gelir.

Etkinliklere Katılım

BDSM Kültürü etkinliklerine, kayıtlı her üye katılabilir. Etkinliklere katılmak için ilk kez başvuran her hesap titizlikle incelenir ve gerekli olması durumunda telefon veya yüz yüze görüşme talep edilerek topluluğun diğer üyelerinin güvenliği sağlanmaya çalışılır. Bu şartı kabul etmeyen hesaplar askıya alınır veya bloklanır. Etkinlikler herhangi bir sosyal buluşmadan farklı değildir. İnsanların tanışmaları, gündemdeki konulardan konuşmaları, birlikte bir şeyler içilmesi hedeflenmiştir. Farklı beklentilerle bu buluşmalara katıldığı tespit edilen veya topluluk üyelerimizden birinin güvenlik endişeleri oluşması durumunda, şikayetler dikkatlice incelenir ve taraflara bildirilir.

Taciz İçeren Davranışlar

Birini hedef alarak taciz eden ya da rahatsızlık veren davranışlarda bulunamaz veya başkalarını buna teşvik edemezsiniz. Başka birine sataşma, tehdit etme veya susturmaya yönelik teşebbüsleri taciz içeren davranış olarak kabul ediyoruz. Karalama veya benzer bir dil kullanan, kişiyi hedef alan aşırı agresif hakaretlere karşı oldukça hassasız. Bazı kişiler belirli ifadeleri saldırgan olarak değerlendirse de aşağılayıcı ifadelerin kullanıldığı her durumda önlem almayacağımızı lütfen unutmayın. [kleo_divider type=\"full|long|double|short\" double=\"yes|no\" position=\"center|left|right\" text=\"\" class=\"\" id=\"\"]
Üyelik sözleşmesini kabul ediyorum