Özet

Çalışmada, sadizm ve mazoşizm kavramlarına verilecektir. Masoch ve Sade, ikisi de aristokrat sınıfa mensup, cinsel zevk ve eğilimleriyle öne çıkan kişilerdir. Bu gün sadizm ve mazoşizm parafililer grubunda yer alan birer davranış örüntüsüdür.

Çalışma, İstanbul il genelinde heteroseksüel, gay ve biseksüel 111 erkeğe uygulanmıştır. Bu erkeklerin, sadizm ve mazoşizme yaklaşımlarındaki farklılık ve benzerlikler saptanmıştır. Sadistik ve mazoşistik davranışların heteroseksüel gay ve biseksüel erkekler arasında deneyimlenme sıklığı araştırılmıştır. Bu tür bir deneyimi olmayan ancak fantezisi olan erkeklerin, fantezileri sorulmuştur. Temel amaç, heteroseksüel gay ve biseksüel erkeklerin sadist ve mazoşist eylemlere yaklaşımlarının saptanabilmesidir.

Giriş

Bu çalışmada 37 si heteroseksüel erkek, 37 si gay, 37 si biseksüel erkek olmak üzere toplamda 111 kişi ile derinlemesine görüşme yapılmıştır. Katılımcıların sadistik- mazoşistik eğilimleri üzerine konuşulmuştur. Bu sayede 3 grubun sadistik ve mazoşistik eğilimleri, bu konuda ki algıları belirlenmiştir.

Çalışma boyunca ulaşılan grubun genelini: - İstanbul ili sınırlarında yaşayan - Orta- üst orta gelir düzeyine sahip - 18 yaşını doldurmuş - Cinsel kimliklerini “açık” şekilde yaşayan, kişiler oluşturmaktadır.

Çalışma Türkiye genelini temsil etme iddiasından uzaktır ancak İstanbul il sınırları dâhilinde bir grubu temsil iddiasına sahiptir.

Seksüel dışavurum ve seksüel davranış, insan yaşamında, genel plandan ayrı tutulmaması gereken bir şeydir. İnsan cinselliği sadece haz doyum ilişkisinin bir sonucu değildir. Bir kişi cinsel aktivitesini bağımlılık ihtiyaçları, kızgınlık duygularının tatmini ve sosyal statü gereksinimleri gibi seksüel olmayan ihtiyaçların doyurulması içinde kullanabilir (Oral, 1999, s. 1503-1504).

Seksüel davranış seçimindeki olağan dışılıklar, genellikle erişkin kişilerde yaşanan ve cinsel aktivasyon biçimi açısından anormallik taşıyan davranışlardır. Sadizm ve mazoşizm de bu grupta incelenir.

DSM –IV TR Tanı Ölçütlerine Göre Parafililer

Türkiye’de Parafili olgularının toplumda rastlanma sıklığı ile ilgili güvenilir ve kapsamlı epidemiyolojik araştırmalar bulunmamaktadır.

Seksüel davranış biçiminde ki olağan dışılıklardan sadizm, kişinin karşısındakine acı vermek ve eziyet etmekten cinsel haz duymasının adıdır. Mazoşizm ise kişinin hakaret edilme, dövülme, bağlanma, kırbaçlanma ya da başka bir biçimde ıstırap çekme eylemi ile ilgili yoğun cinsel yönden uyarıcı fantezilerinin, cinsel dürtülerinin ya da davranışlarının yineleyici bir biçimde ortaya çıkmasıdır. (APB,2001) DSM IV-TR’de cinsel sadizm ve cinsel mazoşizm tanısı için sürecin en z altı ay boyunca devam etmesi gereklidir.

Sadizm Ve Mazoşizmin Kökenleri

Sadizm terimi ismini, yazar Marquıs DonatienAlphonse Francois De Sade’dan (1740-1814) almıştır. Mazoşizm terimi ise ismini Avusturyalı yazar Leopold von Sacher Masoch’tan (1836-1895) almıştır(Taylor & Ussher, 2001, s. 293, Sweinberg, Williams, & Moser, 1984, Newmhar, 2010, s. 313).Sade ve Masoch’un elimizdeki metinlerine yöneldiğimizde, yasakların olmadığı fantezilerin gerçek olduğu, ahlak anlayışının yeniden okunduğu sayfalarla karşılaşılır.

Krafft Ebing, ‘normal davranışlar’ dan “canice davranışlar” a uzanan bir aralıkta, sadizm terimi üzerine çalışmıştır. Sadizmin minimal boyutu, uygar Avrupa topluluğunda heteroseksüel erkeğin bir tercihi olarak düşünülebilirken, sadizmin ileri boyutu ise, modern çağda bir barbarlık, gittikçe kötüleşen bir dejenerasyon durumudur. (Moore, 2009, s. 487488). Krafft Ebing sayesinde, sadizm ve mazoşizm seksüel bir hastalık, bir sapkınlık ve birbirinden farklı iki ayrı kategori olarak görülmeye başlanmıştır (Sweinberg, Williams, & Moser, 1984).

Krafft Ebing’e göre etkin ya da saldırgan davranış erkekten gelir. Kadın ise edilgin ve savunma durumundadır. Kadını elde etmenin erkeğe verdiği yoğun zevke karşılık, kadın, savunma konumundan vazgeçip kendini bırakmış olmanın hazzını yaşar. Erkeğin doğasından var olan engelleri aşma eğilimi davranışlarına saldırgan bir boyut katar.
Bazı normal dışı durumlarda bu boyut aşırı oranda gelişebilir ve koşullar ne olursa olsun arzulanan kadını elde etmek önüne geçilemez bir dürtüye, ona zarar verme hatta yok etme eylemlerine dönüşebilir.

Freud, sadist davranışın kökenini mazoşist eğilimden aldığı inancını geliştirmiştir(Geçtan, 2010, s. 23, Fiester ve Gay, 1991, s. 376). Sadist davranışlardan sağlanan doyum, hasara uğrayan kişiyle özdeşleşme sonucu yaşanır ve sadizm mazoşist eğilimlerin bir başka kişiye yansıtılmasını simgeler. Sadizmde ve mazoşizmde haz duygusunu yaratan acının kendisi değildir. Haz, acı duygusuna eşlik eden uyarılma ile yaşanır.(Geçtan, 2010, s. 23, Fiester ve Gay, 1991, s. 376).

Theodor Reik mazoşizmle ilgili dört temel öğe tanımlamaktadır (Reik, 2006, s. 231).

1.Fantezinin özel önemi: Fantezi mazoşizmin kaynağıdır ve başlangıçta mazoşist fanteziden başka bir şey yoktur der Reik. Mazoşist Fanteziler yıllar boyunca hiç değişmeden ya da çok az bir değişkenle korunurlar. Genellikle değişiklikler önemsiz yer değiştirmelerle ve insanların, tarihlerin ve yerlerin yerine başkalarının konmasıyla sınırlıdır, ancak ana tema değiştirilmez. (Reik, 2006, s. 240-242).

2.Belirsizlik faktörü: Mazoşist ilişkide kaygı faktörünün ağır basması ve belirsizlik durumunu uzatma eğilimi vardır. Mazoşistik gerilim zevk verici ve kaygı verici olma arasında herhangi bir cinsel gerilimden daha çok bocalar ve bu durumu sürdürme eğilimindedir. (Reik, 2006, s. 247-249).

3.Gösterişçilik özelliği: Reik, acı çekmenin, rahatsızlığın, aşağılanmanın ve ya rezil edilmenin sergilenmediği hiçbir mazoşizm vakası olmadığını söyler. Mazoşizmde, seyircinin ya da tanığın mazoşistin rahatsızlığını, acı çekmesini, aşağılanmasını ya da utancını görmesi önemli bir zevk unsurudur (Reik, 2006, s. 261-273).

4.Öğelerin Birbirleriyle İlişkileri: Mazoşist gerilimi uzun süre koruyarak boşalmadan mümkün olduğu kadar uzun süre kaçınır ve ya erteler. Erteleme ikincil olarak zevk vericidir. Başlangıçta erteleme önlem niteliğinde bir adımdır, boşalmayı engellemek için tasarlanmıştır.

Mazoşist boşalma ile ilgili bir şeylerden korkmaktadır. Reik, bu korkunun belirsizlik faktörü ile dengelenmeye çalışıldığını söyler (Reik, 2006, s. 283-287). Fromm her ihtiyacın temelinde tatmin olma arzusunun yattığını söyler. İnsanların önemli bir bölümünün sadist ilişki ile tatmin olduğunu düşünürsek bu isteğin de tatmin edilmesi gerektiğine varırız. Fromm, bir isteğin başkasında zarar oluşturmayacak şekilde yerine getirilebilmesi için sadist kişinin, kendisine, bu ilişkiden hoşlanacak bir mazoşist bulması gerektiğini ancak sadist ve mazoşist ilişkilerin yaygınlığından ötürü bunun da zor olmadığını yazar.(Fromm, 2004, s. 27, Fromm E. , 1985, s. 17).

Seksüel Sadizm, Seksüel Mazoşizm Üzerine Fantaziler Acı : Acı sıkıntı veren bir durumdur ama aynı zamanda da dünyanın zorluklarına karşı önemli bir savunma aracıdır. Öte yandan sadece savunma işlevi ile de sınırlandırılamaz. (Breton, 2010, s. 13-20)Mazoşistik ilişkide acı düzeyinin sınırı çok önemlidir, partnerlerin karşılıklı anlaşmaları doğrultusunda dikkatlice sınırlandırılır. Acı zevkin önüne geçmemelidir. Acı genellikle, şaplak atmak, saç çekmek, göğüs ve kalçaların sıkıştırılması, elektrik şoku vermek, tekmelemek, yumruklamak, ısırmak, kırbaçlamak, vücuda kesikler atmak gibi eylemlerle sağlanmaktadır(Taylor ve Ussher, 2001, Anuty ve Burnette, 2006, s. 26).

Aşağılamak- Aşağılanmak, Bağlamak Bağlanmak,  Kölelik:  Acı öğesini içinde barındırmayan Sado-mazoşist ilişki deneyimleri de vardır. Bu tür sado mazoşist ilişkilerde, mazoşist partner için, belirsizlik, utanç, güçsüzlük, çaresizlik, korku gibi duygular ağır basar ve zevk öğesini oluştururken, sadist partner için güçlülük, hükmetme, korku yaratma gibi duygular zevk öğesini oluşturmaktadır. (Sweinberg, Williams, & Moser, 1984, s. 381-383, Taylor & Ussher, 2001, s. 299). Sado-mazoşist ilişkilerin en yaygın fantezilerinden biri köle fantezisidir. Partnerlerden dominant olan efendi, mazoşist olan ise köle olacaktır(Baumeister, 1988, s. 39, Butts, 2007, s. 67). Mazoşist ilişkilerde, ip, halat, zincir, kelepçe, pranga vs. ile ellerin ayakların bağlanması, bu şekilde bir mekâna sabitlenmek ya da sadece bir mekâna sabitlenmek önemli cinsel uyaranlardır.

Bu duruma gözlerin ve/ ve ya ağzın bağlanması şeklinde fantezilerde eşlik edebilir. Mazoşist ilişkilerin önemli zevk unsurlarından biri de aşağılanmaktır.

Aşağılanmak, hakarete uğramak, cezalandırılmak, şaplak yemek, partnerinin ayağının altında yatmak, yabancıların önünde çıplak kalmak vs. şeklinde fantezileri içermektedir. Bu fanteziler sembolik olarak kişinin kendisini bir obje, partnerinin cinsel tatminini sağlamaya yönelik bir nesne, partnerinin kölesi olarak görmesi gibi anlamları içermektedir. Bu fanteziler uzun dönemli bir kendini unutuş düzeyinin yaşanmasına yardımcı olmaktadır (Baumeister, 1988, s. 36-42).

Dominantlık ve Boyun Eğiş / Güç : Partnerler bu ilişkide sadist ve ya mazoşist tarafta olacaklarına yönelik nettirler. (Sweinberg, Williams ve Moser, 1984, s. 381-383). Partnerler kimin dominant kimin ise rıza gösteren taraf olacağına üzerinde anlaştıkları sahneye göre karar vermektedirler (Taylor & Ussher, 2001, s. 299).

Rızaya Dayalılık: Rızaya dayalılık, hükmeden ve boyun eğen taraflar arasında sınırların kesin olarak çizilmesidir. Sado-mazoşist ilişkilerde, rızanın karşılıklı olması, sınırların ve acı limitlerinin önceden belirlenmiş olması önemlidir.. (Sweinberg, Williams ve Moser, 1984, s. 384-386). Karşılıklı sınırların aşılması, ilişkide heyecanı arttırsa bile, fanteziyi ve ya sahneyi (Newmhar, 2010, s. 315) bozacaktır.

Ortak Tanım: Bir ilişkinin sado-mazoşist ilişki olarak tanımlanabilmesi için ilişki yaşayan tarafların fikir birliğine sahip olmaları gereklidir. Partnerlerin, ilişki boyunca yaşanacak sahne, kullanacakları sinyaller üzerinde de uzlaşılmış olmaları şarttır. (Sweinberg, Williams veMoser, 1984, s. 380-381, 387, Taylor ve Ussher, 2001, s. 301).  Sonraki bölümde sadist, mazoşist deneyimler ve cinsel yönelim tabloları yer almaktadır.

Yöntem ve Bulgular

Çalışmada, kişilerin sadistik ve mazoşistik davranış biçimlerinin ve cinsel yönelimlerinin ortaya çıkartılması için bir anket hazırlanmıştır. Literatürde araştırılan konuyla ilgili daha önceden uygulanan bir anket bulunamadığından, herhangi bir anket örneği kullanılmamış olup, anket tarafımdan oluşturulmuştur.

Anket, İstanbul ilinde yaşayan 18 yaşını doldurmuş erkek gönüllü katılımcılara uygulanmıştır. Katılımcıların bulunmasında kartopu yöntemi kullanılmıştır. Kartopu yönteminin birinci aşamasında ana kütleyi temsil edebilecek nitelikteki grup saptanarak, anket bu gruba uygulanmıştır. Daha sonra bu katılımcılar diğer katılımcılara ulaşmada bilgi kaynağı olarak kullanılmıştır. Bu çalışmada, heteroseksüel erkek,  gay, biseksüel erkek, olmak üzere ayrı cinsel yönelim grupları belirlenerek her gruptan 37 kişiye anket uygulanmıştır.

Sadist Deneyim ve Cinsel Yönelim Dağılımı

Tablo 1. Cinsel Yönelimlere Göre Sadist Deneyim Yaşama Frekansları

Sadist Fantezi ve Cinsel Yönelim Dağılımı

Bu soru, sadist deneyimi olmadığını beyan eden katılımcılara sorulmuştur.

Tablo 2. Cinsel Yönelimlere Göre Sadist Fantezi Frekansları
Katılımcıların büyük çoğunluğu sadist fantezilerini hayata geçirmeme sebebi olarak, uygun partner bulamadıklarını ya da var olan partnerlerinin istedikleri eylemi kabul etmediğini belirtmişlerdir.

Sadist İlişki ‘ye Karar Verme Oranları

Sadist deneyim yaşayan katılımcılara yaşadıkları sadist ilişkinin kendi tercihlerimi, partnerlerinin tercihi mi ya da bu tarz ilişkiye birlikte mi karar verdikleri sorulmuştur.
Kendi Tercihim : 12
Partnerimin Tercihi:  8
Birlikte Karar Verdik:  22
Genel Toplam : 42

Mazoşist Deneyim ve Cinsel Yönelim

Cinsel Yönelimlere Göre Mazoşist Deneyim Yaşama Frekansları;
Heteroseksüel Erkek :  27 Hayır, 10 Evet
Gay : 24 Hayır, 13 Evet
Biseksüel Erkek : 20 Hayır, 17 Evet
Genel Toplam : 71 Hayır, 40 Evet

Mazoşist Fantezi ve Cinsel Yönelimler

Bu soru, mazoşist  deneyimi olmadığını beyan eden katılımcılara sorulmuştur;
Heteroseksüel Erkek : 20 Hayır, 7 Evet
Gay : 2 Hayır,  22 Evet
Biseksüel Erkek : 9 Hayır,  11 Evet
Genel Toplam : 31 Hayır, 40 Evet
Katılımcıların büyük çoğunluğu mazoşist fantezilerini hayata geçirmeme sebebi olarak, uygun partner bulamadıklarını, var olan partnerlerinin istedikleri eylemi kabul etmediğini ya da korktuklarını belirtmişlerdir.

Mazoşist İlişkiye Karar Verme Oranları

Mazoşist deneyim yaşayan katılımcılara yaşadıkları mazoşist ilişkinin kendi tercihlerimi, partnerlerinin tercihi mi ya da bu tarz ilişkiye birlikte mi karar verdikleri sorulmuştur.
Mazoşist Deneyim ve Tercih Oranları;
Kendi Tercihim : 9
Partnerimin Tercihi : 8
Birlikte Karar Verdik : 23

Katılımcıların Sadizm İle İlgili Tanımları

Çalışmada katılımcılara yöneltilen,  “Sadizmi daha önce duydunuz mu? Nasıl tanımlarsınız?” sorusuna, bazı katılımcılar “Hayır, duymadım” cevabını vermişlerdir.
Bazı katılımcılar ise, “Duydum” dedikleri halde tanımlayamayacaklarını belirtmişlerdir.
Duydum cevabını veren katılımcılardan sadizmi tanımlamaları istenmiştir. Katılımcılardan sadizmi aynı şekilde tanımlayanlar olmuştur. En sık karşılaşılan cevaplar ise şu şekildedir:
- Karşısındakine acı çektirmekten hoşlanan kişi
- Karşısındaki kişiye acı çektirmekten zevk almak
- Karşındakine acı çektirmekten haz almak
- Karşımızdakine acı çektirmek
- Birilerinin acı çekmesinden zevk duymak
- Acıdan zevk almak
- İşkence
Daha sonra katılımcılara sadizmin tanımı verilmiştir.

Sadizm: karşındaki kişiye acı vermek veya eziyet etmekten seksüel haz duymanın adıdır. Sadist eylem sırasındaki fiziksel zarar sınırı genellikle semboliktir. Ancak bazı ciddi yaralanmalara ve hatta öldürmeye kadar gidebilir.

Çalışma, sadist deneyim yaşamış olan katılımcıların bile, sadist ilişki yaşadıklarının farkında olmadıklarına işaret etmektedir. Bu durum bize sadist deneyimi olan kişilerin bile sadizmi bilmeden yaşadıklarını, yaşadıkları cinsel deneyimi adlandıramadıklarını, ne yaşadıklarını bilmediklerini göstermektedir.

Katılımcıların Mazoşizm İle İlgili Tanımları

Çalışmada katılımcılara yöneltilen  “Mazoşizmi daha önce duydunuz mu? Nasıl tanımlarsınız?” sorusuna, bazı katılımcılar “Hayır, duymadım” cevabını vermişlerdir. Bazı katılımcılar ise, “Duydum” dedikleri halde tanımlayamayacaklarını belirtmişlerdir.
Duydum cevabını veren katılımcılardan mazoşizmi tanımlamaları istenmiştir. Katılımcılardan mazoşizmi aynı şekilde tanımlayanlar olmuştur. En sık karşılaşılan cevaplar ise şu şekildedir;
- Acı çekmekten haz almak
- Kendi kendine acı çektirtmekten haz almak,
- Kişinin kendisine acı çektirmesi
- Acı çekmek
- Sapkınlık
- Acı çekmekten cinsel haz duymak
- Karşı tarafın acı çekmesinden zevk almak
Daha sonra katılımcılara mazoşizmin tanımı verilmiştir.

Mazoşizm:Kişinin hakaret edilme, dövülme, bağlanma, kırbaçlanma ya da başka bir biçimde ızdırap çekme eylemi ile ilgili yoğun, cinsel yönden uyarıcı fantezilerinin, cinsel dürtülerinin ya da davranışlarının yineleyici biçimde ortaya çıkmasıdır.

Mazoşist ilişki yaşadığını belirten katılımcıların tanımları özellikle, “Acı çekmekten hoşlanan kişi, acı çekmekten zevk almak,  haz almak” tanımları üzerinde yoğunlaşmıştır. Mazoşist ilişki yaşadığını belirten katılımcılardan, mazoşizmi  “kişinin kendisine acı çektirmekten haz duyması, acıya eğilim” olarak tanımlayanlarda bulunmaktadır.

Sonuç Olarak;

Türkiye’de sadizm ve mazoşizm deneyimi ve algısı üzerine yapılan az sayıda çalışma olduğu gibi,  sadizm ve mazoşizmi cinsel yönelimler üzerinden kıyaslayarak inceleyen araştırmaların sayısı ise yok denecek düzeydedir.
Sayısal verilerden anlaşılacağı üzere; genel olarak; cinsel yönelim fark etmeksizin erkekler sadizme mazoşizmden çok daha yatkındırlar. Sadist deneyim ve/veya fanteziler erkeklerde yoğunken mazoşist deneyim ve/ veya fanteziler düşük orandadır.
En çok sadist deneyime biseksüel erkekler sahipken, heteroseksüel erkekler ve gay’ler arasında denklik söz konusudur. En çok mazoşist deneyim yaşamış grup yine biseksüel erkeklerdir, ikinci sırada gayler, son sırada ise heteroseksüel erkekler yer almaktadır.
En yoğun mazoşist fantezi ise gay gruptadır. Özellikle heteroseksüel erkekler mazoşist özellikleri çok az oranda göstermektedirler. Çalışmanın önemli bulgularından bir tanesi sadist ve mazoşist deneyim yaşamış ya da yaşammış katılımcılardan hiç birisinin sadizm ve mazoşizmin ne olduğunu bilemedikleridir. Sadizm ve mazoşizm cinsellikle ilintili bir kavramlardır ve tanımları da cinsel içeriklidir. Katılımcıların bir bölümü sadizm ve mazoşizme seksüel haz içermeyen durumlara da genellemektedir.
Bundandır ki kişiler, bir kişiyi, diğer bir kişiye sözel veya fiziksel şiddet uygularken gördüklerinde “sadist” demektedirler. Bu durumlarda sadistin karşısındaki kişi, zavallı, güçsüz kişi olarak düşünülmektedir. Sadist kişi ise daha güçlü ve acımasız olarak görülür. Çoğu katılımcı için sadizm sadece cinsellikle ilgili değildir. Aynı şekilde, kişiler, bir kişiyi, sıklıkla üzgün, keyifsiz gördüklerinde, sıklıkla dram filmleri izleyenlere, kendilerine sıkıntı verecek yerlere sık giden, kişilere “mazoşist” demektedirler. Bu durumlarda mazoşist, zavallı, güçsüz kişi olarak düşünülmektedir.

KAYNAKÇA

[1]  Amerikan Psikiyatri Birliği. (2001). DSM- IV- TR Tanı Ölçütleri  Başvuru El Kitabı. (E. Köroğlu, Çev.) Ankara: Hekimler Yayın  Birliği.
[2]  Anuty, R., & Burnette, M. (2006). Sex and Sexsuality Sexsual  Deviation and Sexsual Offences (Cilt 3).
[3]  Baumeister, R. F. (1988, Şubat). Masochısm as Escape From Self.  25 no:1. The Journal of Sex Research.
[4]  Breton, D. L. (2010). Acının Antropolojisi. (İ. Yerguz, Çev.)  İstanbul: Sel Yayıncılık.
[5]  Butts, A. M. (2007, September). Signed Sealed Delivered, I’m  Yours Calibrating Body Ownershıp through the Consensual  Mastery Slavery Dynamic.
[6]  Fiester, S., & Gay, M. (1991). Sadistic Personality Disorder  A Review of Data and Recommendations for DSMIV. 5(4). Journal  of Personality Disorder.
[7]  Fromm, E. (1985). İnsandaki Yıkıcılığın Kökenleri. 2. (Ş. Alpagut,  Çev.) İstanbul: Payel Yayınevi.
[8]  Fromm, E. (2004). Cinsellik ve Cinsel Sapmalar. (A. Arıtan, Çev.)  İstanbul: Arıtan Yayınevi. [9]  Geçtan, E. (2010). Psikodinamik Psikiyatri ve Normaldışı  Davranışlar. İstanbul: Metis Yayınları.
[10]  Moore, A. (2009). The Invention of Sadism? The Limits of  Neologisms ın the History of Sexuality. 12:486. Sexualities-  Sex:sagepub.
[11] Newmahr, S. (2008). Becoming a Sadomasachist Integrating Self  and Other ın Ethnographıc Analysis. V:37 No:5. Journal of  Contemporary Ethnography- sagepub.com.
[12]  Newmhar, S. (2010, June). Rethinking King : Sadomasochism as  Serious Leisure. 33. Srringer: Qual Sociol.
[13]  Oral, G. (1999). Adli Psikiyatri. Z. Soysal, & C. Çakalır içinde,  Adli Tıp (Cilt 3, s. 1377-1573). İstanbul: İstanbul Üniversitesi  Cerrahpaşa Tıp fakültesi Yayınları.
[14]  Reik, T. (2006). Aşk ve Şehvet Üzerine Romantik ve Cinsel  Duyguların Psikanalizi (Cilt 1). (A. Kılıçlıoğlu, Çev.) İstanbul:  Say Yayınları.
[15]  Sweinberg, M., Williams, C., & Moser, C. (1984). The Social  Constituents of Sadomasochism. Vol:31 No:4. Hein Online.
[16]  Taylor, G., & Ussher, J. (2001). Making Sense of S&M: A Discourse  Analytic Account. Sexualities Sage Publications, Vol4(3).

Yazar : Burcu GÜDÜCÜ
Aydın Toplum ve İnsan Dergisi Yıl 2 Sayı 2 - 2016 (33-45)

Tags:
0 Yorum

Bir Cevap Bırakın

İçerikler izinsiz alınamaz, kopyalanamaz. ©2021 BDSM Kültürü  |  Instagram  |  Twitter

New Report

Close

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

veya    

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?

Create Account

Üyelik Sözleşmesi
Herkesin topluluğumuza katılma ve görüşlerini ve bilgilerini sınırsızca paylaşma gücüne sahip olması gerektiğine inanıyoruz. Bu kapsamda BDSM Kültürü topluluğun tüm üyelerini korumak amacıyla sonsuz bir özgürlükten ziyade, başkalarının sınırlarını ihlal etmeyecek özgürlük tanımını kabul eder. BDSM Kültürü Kuralları, Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları toplu halde, kullanıcıların BDSM Kültürü\\\'nün hizmetlerine, etkinliklerine, performanslarına erişim ve kullanımının tabi olduğu \\\"BDSM Kültürü Kullanıcı Sözleşmesi\\\"ni meydana getirir. BDSM Kültürü\\\'nün online hizmetlerini kullanan, etkinliklerine, sosyal buluşmalarına, munchlarına erişen / katılan veya bu hizmetleri kullanan herkes BDSM Kültürü Kuralları\\\'nda açıklanan politikalara uymak zorundadır. Aksi halde, BDSM Kültürü, kendi çatısı altındaki topluluk üyelerini korumak için aşağıda belirtilen temel olay durumlarında, söz konusu yaptırımları uygulayabilir:
  • Topluluk üyelerinden herhangi birisi hakkında asılsız, dayanaksız veya ispatsız suçlamalarda bulunmak durumunda BDSM Kültürü tüm sosyal ve online etkinliklerine katılımınız engellenir.
  • Online veya fiziksel herhangi bir etkinlik, sosyal bir buluşmada herhangi birini taciz etmek, beden, inanç, cinsiyet, ırk, oryantasyon pozitif görüşlerimizin karşıtı bir tavır sergileyen ve rahatsızlık verenler etkinliklerimizden veya online hizmetlerimizden daimi bir şekilde men edilir.
  • Kendisi hakkında hatalı, aldatıcı bilgi verenler veya verdiğinden şüphe duyulanlardan bilgilerinin doğrulanması istenebilir
  • Online hizmetlerimizde mesajlaşma yoluyla taciz, tehdit, saldırı gibi davranışlar  sonucunda hesabınız blok edilir ve blok süresince herhangi bir etkinliğe katılmanız engellenir.
  • Topluluk içinde üyelerle session, organizasyon, seans başlıkları altında ticari amaç güden kişiler BDSM Kültürünün tüm etkinlik ve hizmetlerinden uzaklaştırılır.
  • Topluluk üyelerinden herhangi birine zarar verecek her türlü eylem kınanır ve zarar gören kişinin şikayetleri doğrultusunda gerekli yaptırımlar uygulanır. Bu yaptırımlara kişilerle müzakere edilerek karar verilir.
Zaman zaman bu Kuralları değiştirmemiz gerekebileceğini ve değişiklik hakkımızı her zaman saklı tuttuğumuzu lütfen unutmayın.

İçerik Sınırları ve BDSM Kültürü Hizmetlerinin Kullanımı

BDSM Kültürü başkasına ait görseli kendisininmiş gibi kullanan, bundan ticari veya bireysel kazanç elde etmek isteyen herkese karşı mesafeli davranır ve bunların gerçekleşmesi durumunda uyarılarak kaldırılması veya düzeltilmesi istenir. Kaldırılmadı ve düzeltilmedi ise hesabı askıya alınır. Başkalarına ait ve telif haklarıyla korunan içeriklere izin verilmez. Politika, siyaset ve din gibi konularda, başkalarının fikirlerine saygı duymayan, inanç özgürlüklerinin karşıtı beyanatlar veren veya yazan kim olursa olsun hesabı belirli bir süre askıya alınır ve gerekmesi halinde kapatılır.

Yasa dışı faaliyetler

Hizmetlerimiz, etkinliklerimiz, yasa dışı amaçlarla veya yasa dışı etkinliklerin sürdürülmesi için kullanılamaz. BDSM Kültürü ve etkinliklerini bir zemin olarak kullanarak, bu davranışları sergileyen kişi veya kişiler hakkında gerekli mercilere bilgi verilir ve takip edilir.

Ele geçirilen içeriğin dağıtılması

Kişisel bilgiler içeren, ele geçirme yoluyla ulaşılan ve insanları zarara veya tehlikeye uğratması muhtemel ya da ticari sırlar bulunduran içerikleri doğrudan dağıtmak üzere hizmetlerimizin veya etkinliklerimizin kullanılmasına izin vermeyiz. Ele geçirilen içeriğin doğrudan dağıtılması, bu içeriğin internette veya sitemizde yayınlanması ya da başka web sitelerinde barındırılan ele geçirilmiş içeriğe doğrudan bağlantı verilmesi anlamına gelir.

Etkinliklere Katılım

BDSM Kültürü etkinliklerine, kayıtlı her üye katılabilir. Etkinliklere katılmak için ilk kez başvuran her hesap titizlikle incelenir ve gerekli olması durumunda telefon veya yüz yüze görüşme talep edilerek topluluğun diğer üyelerinin güvenliği sağlanmaya çalışılır. Bu şartı kabul etmeyen hesaplar askıya alınır veya bloklanır. Etkinlikler herhangi bir sosyal buluşmadan farklı değildir. İnsanların tanışmaları, gündemdeki konulardan konuşmaları, birlikte bir şeyler içilmesi hedeflenmiştir. Farklı beklentilerle bu buluşmalara katıldığı tespit edilen veya topluluk üyelerimizden birinin güvenlik endişeleri oluşması durumunda, şikayetler dikkatlice incelenir ve taraflara bildirilir.

Taciz İçeren Davranışlar

Birini hedef alarak taciz eden ya da rahatsızlık veren davranışlarda bulunamaz veya başkalarını buna teşvik edemezsiniz. Başka birine sataşma, tehdit etme veya susturmaya yönelik teşebbüsleri taciz içeren davranış olarak kabul ediyoruz. Karalama veya benzer bir dil kullanan, kişiyi hedef alan aşırı agresif hakaretlere karşı oldukça hassasız. Bazı kişiler belirli ifadeleri saldırgan olarak değerlendirse de aşağılayıcı ifadelerin kullanıldığı her durumda önlem almayacağımızı lütfen unutmayın. [kleo_divider type=\"full|long|double|short\" double=\"yes|no\" position=\"center|left|right\" text=\"\" class=\"\" id=\"\"]
Üyelik sözleşmesini kabul ediyorum