Bütünleşik olarak BDSM psikolojik yöntem, araştırma ve psikanalizden kesinlikle ayrı bir noktada düşünülecek kavram değildir. Konunun öznesinin "İnsan" olması bunu yadsınamaz bir gerçeklik olarak önümüze koyar. Aşağıdaki metni, itaat ve boyun eğdirme/eğme konularında psikolojik araştırma ve yöntemlerin ne denli önemli olduğunu göstermesi açısından alıntıladım.
İtaat etmenin sosyal bir varlık olan insana özgü olması ve sosyal toplum ve grupları yönlendiren liderlerin genellikle dominant karakter olduğu gerçeğini aşağıdaki metin ve okumada göreceğinize inanıyorum.  İyi okumalar. 

Sosyal Etki ve Sosyal Güç

 • Üç toplumsal Etki: Bunlar uyum, itaat ve otoriteye boyun eğmedir.
 • İtaat: İstemesek bile, bizden yapılması istenileni yapmaktır.
 • Otoriteye boyun eğme: Uyum ya da itaat gerektirdiği davranışların edinimi için kullanılabilecek güçtür.
 • Kültür: İnsanoğlunun yaşayarak ortaya çıkardığı, öğrendiği, öğrettiği, aktardığı, geliştirdiği maddi manevi anlamda her şeydir.
 • Kültürleme: Bir toplumdaki kültürü, o toplumun bireylerine kazandırma sürecidir. Değişik aile, eğitim, meslek ve bölgelerden gelen ve belli bir yer ve zamanda birbirine etkileyen akran grupları arasındaki etkileşime de Kültürleme denilmektedir. Kültürün kazandırılma süreci ne denir.
 • Uyum: Bir kişinin inanç ve davranışlarını, grup standartlarına göre değiştirme eğilimidir.
 • Muzaffer Şerif’ in Uyum Araştırmaları: İlk en iyi bilinen uyum araştırmaları, Türkiye doğumlu Muzaffer Şerif tarafından 1935’ de yapılan toplumsal normların gelişimiyle ilgili çalışmalarıdır. 1. Denekler, durağan ışık noktasını hareketli olarak algıladı. 2. Deneklere göre ışıklar farklı yönlere doğru hareket ediyordu. 3. Deneklere göre ışıklar farklı hızlarda hareket ediyordu. 4. Denek grupları tahminlerini karşılıklı paylaşmalarının sonucunda, yanıtlar benzer hale geldi.
 • Sosyal norm: Bir grup tarafından belirlenen ve zorunlu tutulan davranış ve inanç ölçütüdür. Sosyal normların etkililiğini, özellikle gençlerin günlük yaşamındaki grup standartlarına uygun giyinme, saçlarını buna göre kestirme ve okulda buna göre davranmaları şeklinde görebiliriz.
 • Normatif Etki: Ödüller almak ya da cezalandırmaları önlemek isteğine bağlı uyum, itaattir. Biz toplum içinde kabul görmek için davranışlarımızı değiştirdiğimiz zaman oluşur. Örneğin; bilinçli beslenen arkadaşlarımızla birlikte iken, pek beğenmesek de salata ve balığı tercih edebiliriz. Fakat yalnız olduğumuzda kendi özel tercihlerimize yöneliriz.
 • Grup normu : Vücudun aynı bölgelerine dövme yaptırma, benzer şekilde giyinme, saçlarını aynı biçimde kestirme, ortak eğlenme bulunma

Uyum Davranışının nedenleri :

Bilgisel etki; Doğru davranma arzusu, normatif etki; beğenilme arzusu İnsanlar iki ana sebepten dolayı uyum gösterir, doğru davranmak, ve beğenilmek için(Cialdini & Trost, 1998) Bu tutum değişikliği analizi ile tutarlıdır. Bilgili hoş ve güvenilir bir kişi tarafından kurulan ikna edici bir iletişim ile insanlar etkilenebilir. Benzer şekilde insanlar tarafından benimsenmek istemediklerinde, grup davranışlarına uymaları çok daha mümkün hale geliyor.

 • Bilgisel Etki; Doğru Davranma Arzusu: Bilgisel etkiye dayanan uyum eğilimi iki temel sürece dayanır; birincisi grubun bilgisine ne kadar güvendiğimiz, ikincisi de kendi kararımıza ne kadar güvendiğimizdir. Grubun bilgisine olan güvenimiz arttıkça onlara uyum eğilimimizde o kadar artar.
 • İnsanlar ne zaman uyum gösterir: 1. Grubun büyüklüğü 2. Grup bütünlüğü 3. Grubun vaadi 4. Bireycilik arzusu 5. Azınlık etkisi ( gruplarda yenilik )
 • Grubun büyüklüğü: Uyum gösterme genellikle grubun büyüklüğü ile artar. Odada bir başka kişi olduğunda ve bu kişide sıcaktan şikâyet ediyorsa, bu durumda onun hata yaptığını ya da ateşi olabileceğini düşünürsünüz. Ama odada 4 kişi varsa hepsi de sıcaktan şikâyet ediyorsa hatanın sizde olduğunu düşünürsünüz.
 • Grup bütünlüğü: Buna karşılık grupta görüş birliği yoksa, uyum seviyesinde büyük bir düşüş olabilir. Grup kararlarını reddeden bir kişi bile olsa, uyum seviyesi düşer. Bu Fenomenin en etkileyici yanı, uyumsuz kişinin kim olduğunun fark etmiyor gibi görünmesidir. Örneğin Çoğunluğa karşı gelmeye eğilimli bir jüri üyesi, diğer jüri üyelerinin de kararlarını etkileyebilir. Cılız da olsa ayrılıkçı bir ses, diğerlerini de buna teşvik eder ve rejim tehlikeye girer.
 • Grubun Vaadi : Bireyi grup ya da ilişkilerin içinde tutmaya yarayan olumlu ya da olumsuz tüm güçleri kapsar. Bireyleri ile birlikte çalışmaktan hoşlanan, bir takım kadar iyi işleyen, yüksek moralli gruplarda uyum baskısı daha güçlüdür.
 • Bireycilik Arzusu: İnsanlar bazen farklı görünmek için kendi düşüncelerinde değişiklik yaparlar. Bazıları grupla birlikte hareket etmeye ve grup kararına uymaya daha uygundurlar, bazıları da öne çıkmak isterler. Ayrıca aşırı bireyci kişiliği olanlar daha az itaatkâr, daha eleştirel ve daha kabadırlar.
 • İnternet forumlarında bilhassa bu tür kişileri yöneticilerin sebepsiz banlaması kişiyi otoriteye boyun eğme konusunda etkili bir yöntemdir.
 • Azınlık etkisi: Gruplarda Yenilik: Bazen yeni bir fikir ve eşsiz bir görüşe sahip bir azınlık, çoğunluğun pozisyonunu değiştirebilir. Bir çalışmada 6 kişilik çalışma gruplarına slâytlar gösterildi ve slâytlardaki renk farkları soruldu. Aslında slâytların hepsi mavi idi, sadece tonlarında farklılıklar vardı. Tecrübesiz kontrol grubundaki deneklerin neredeyse tamamı slâytları mavi olarak tanımladı.
 • İnsanı Etkileme Yolları: 1. Ödüller 2. Baskı 3. Uzmanlık 4.Bilgi 5. Yasal Otorite 6. Acizliğin gücü
 • Uzmanlık : Özel bilgi, uzmanlık ve deneyim güç kaynaklarıdır. Uzmanlara güvenir ve tasvirlerine uyarız. Çünkü bilgilerinin kişisel hedeflere ulaşmada yardımı olacağını biliriz.
 • Acizliğin Gücü : Raven’ a göre acizliğin gücü de insanlara bir şeyleri yaptırmanın etkili yollarından biridir. Bir işin üstesinden gelmekte yetersiz kişiler yardım etmek bir sosyal sorumluluk olarak kabul edilir.

Boyun Eğdirme Teknikleri :

( Karşınızdakinin gönlünü almadan , isteğinizi karşı tarafa düzgünce söylemeden , oyunlarla isteğinizi yaptırmaya çalışmak - egoist yöntemler )

 1. Önce küçük, sonra büyük rica tekniği
 2. Önce büyük , sonra küçük rica tekniği
 3. Giderek artan ricalar tekniği
 4. Sadece o değil tekniği
 5. Sıra dışı istek tekniği

Önce küçük sonra büyük rica tekniği: Uyumu arttırmanın yolu da, kişiye önce küçük bir istek kabul ettirmektir. Kişilerin küçük isteği kabul ettikten sonra büyük isteği kabul etmeleri daha kolay olacaktır. Buna önce küçük sonra büyük rica tekniği denir.

Önce büyük sonra küçük rica tekniği: Bu teknik bazen yukarıda açıklanan ile zıt, ama oldukça etkilidir. Tekniğe göre önce çok büyük bir istekte bulunmak, kabul edilmeyince daha küçük bir istekte bulunmak küçük isteğin kabulünü artırır. İkinci el araba satışları ile işçi ve işveren temsilcileri arasında yapılan ücret pazarlıklarında; hatta kurumlar yıllık bütçelerini hazırlarken sıkça başvururlar.
Giderek Artan Ricalar Tekniği : Arka arkaya gelen şu istekleri nasıl kabul edeceğimizi bir düşünün: Araştırmacılar önce, sizi ararlar ve sabahın erken saatlerinde başlayacak olan bir çalışmaya katılmak isteyip istemeyeceğimizi sorarlar. İkinci durumda ise, bir deneye katılmaya isteyip istemeyeceğimizi sorar. Siz kabul ettikten hemen sonrada deneyin saatini size söylerler. Robert Cialdini ve beraberindekiler.(1978) bu iki prosedürü karşılaştırdıklarında ikinci yaklaşımın çok daha etkili olduğunu görürler. Mesela öğrenci deneklere deneyin sabahın erken saatlerinde olduğu başta söylendiğinden kabul edenlerin oranı %25 idi. Sonradan söylenenlerin oranı ise %55 idi. Ve neredeyse hepsi sabah erkenden randevuya geldiler.
Sadece o değil tekniği: Müşteri tam fırını alıp almamak konusunda düşünürken satış elamanı ekler; “ Ancak hepsi bu kadar değil, eğer fırını bu gün alırsanız hiçbir ek ücret ödemeden beşli mikro dalga tava setine de sahip olacaksınız”
Tepki: Bazen çok fazla baskı kişinin, istenilenin tam tersini yapmasına neden olabilmesidir.
Boyun Eğme: İstemesek de yapmamız istenen bir şeyi yapmak. Boyun eğme, yasal otoritenin baskı uygulayabileceği inancına dayanır. “ Herbert Kelman ve Lee Hamilton otoritenin etik ve yasal olmayan faaliyetlerini otorite suçları olarak adlandırmışlardır. Örneğin terörist yada askerler işkence yapılması emri ile bunu uygularsa otorite suçu işlemiş olur.”

Milgram deneyleri : Stanley Milgram 1960 lar da, laboratuar ortamında yaptığı deneylerle, otoriteye itaat konusunu incelemiştir. Normal insanların, otoritenin güçlü baskısına maruz bırakıldıklarında, yıkıcı davranışlar sergileyebilecekleri şeklinde yorumlamıştır.
Tutum ve davranışların nasıl edinildiğini açıklamak: Bir toplumun sahip olduğu maddi ve manevi değerler o toplumun kültürüdür. Kültürel değerlerin bir toplumdaki bireylere kazandırılması ise kültürlemedir. Kültürleme süreci insanlara tutum ve davranışların kazandırılması sürecidir.

Uyum göstermenin temelindeki süreçleri tanımlamak: Uyum, bir kimsenin düşünce ve davranışlarını, grup ölçüleriyle tutarlı olacak şekilde değiştirilmesidir. İnsanlar beğenilmek ve doğru davranılmak için uyum gösterirler.

Uyumu etkileyen faktörleri açıklamak: İnsanlar bir gruba katılmış ise ve gruba güçlü duygular besliyorsa daha çok uyarlar.Ayrıca grubun boyutu kültürel değerlerin, azınlık etkisi, bireycilik etkisi, gruba vaat gruba etkileyen faktörlerdir.

İnsanları etkileyen yolları saymak: İnsanlar birbirlerini çeşitli yollarla etkileyebilir. Bu araştırma insanları etkilemenin 6 gücü olarak ödüller, baskı, uzmanlık , bilgi, gönderme yapma gücü, yasal otoriteyi göstermektedir. Yasal otoritenin özel bir durumu acizliğin gücüdür.

Boyun eğdirme tekniklerini sıralamak: Araştırmalar insanları etkileyebilecek çok çeşitli boyun eğdirme stratejilerinin olabileceğini göstermiştir. Örneğin küçük bir isteği kabul ettirmek ötekilerinin kabulünü kolaylaştırmak, kabulü zor büyük bir istek daha azının kabulünü kolaylaştırır. Yine istekleri birleşenleriyle ayırıp sırayla sunmak bir başka itaat sağlama tekniğidir. Bunlara hepsi bu kadar değil… “Sıra dışı istek” teknikleri de eklenebilir.
Otoriteye itaati açıklamak: Otoriteye itaat boyun eğdirmenin özel bir biçimidir. Toplumsal düzen açısından otoriteye uymak önemlidir. Ancak inanç ve değerlerin otoriteninkilerle çatışması durumuyla karşılaşılabilir.

Tags:
2 Yorum
 1. Cenevira 4 sene önce

  Mükemmel bir argüman.
  Sahi, kitap yazmayi düsünüyor musunuz?
  Ali.

 2. Mr.Boring DS 4 sene önce

  İltifatınız için teşekkürler. Kitap yazmak zahmetli bir süreç ve yeterlilik tartışmalı olabilir böyle bir konuda.

Bir Cevap Bırakın

İçerikler izinsiz alınamaz, kopyalanamaz. ©2021 BDSM Kültürü  |  Instagram  |  Twitter

New Report

Close

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

veya    

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?

Create Account

Üyelik Sözleşmesi
Herkesin topluluğumuza katılma ve görüşlerini ve bilgilerini sınırsızca paylaşma gücüne sahip olması gerektiğine inanıyoruz. Bu kapsamda BDSM Kültürü topluluğun tüm üyelerini korumak amacıyla sonsuz bir özgürlükten ziyade, başkalarının sınırlarını ihlal etmeyecek özgürlük tanımını kabul eder. BDSM Kültürü Kuralları, Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları toplu halde, kullanıcıların BDSM Kültürü\\\'nün hizmetlerine, etkinliklerine, performanslarına erişim ve kullanımının tabi olduğu \\\"BDSM Kültürü Kullanıcı Sözleşmesi\\\"ni meydana getirir. BDSM Kültürü\\\'nün online hizmetlerini kullanan, etkinliklerine, sosyal buluşmalarına, munchlarına erişen / katılan veya bu hizmetleri kullanan herkes BDSM Kültürü Kuralları\\\'nda açıklanan politikalara uymak zorundadır. Aksi halde, BDSM Kültürü, kendi çatısı altındaki topluluk üyelerini korumak için aşağıda belirtilen temel olay durumlarında, söz konusu yaptırımları uygulayabilir:
 • Topluluk üyelerinden herhangi birisi hakkında asılsız, dayanaksız veya ispatsız suçlamalarda bulunmak durumunda BDSM Kültürü tüm sosyal ve online etkinliklerine katılımınız engellenir.
 • Online veya fiziksel herhangi bir etkinlik, sosyal bir buluşmada herhangi birini taciz etmek, beden, inanç, cinsiyet, ırk, oryantasyon pozitif görüşlerimizin karşıtı bir tavır sergileyen ve rahatsızlık verenler etkinliklerimizden veya online hizmetlerimizden daimi bir şekilde men edilir.
 • Kendisi hakkında hatalı, aldatıcı bilgi verenler veya verdiğinden şüphe duyulanlardan bilgilerinin doğrulanması istenebilir
 • Online hizmetlerimizde mesajlaşma yoluyla taciz, tehdit, saldırı gibi davranışlar  sonucunda hesabınız blok edilir ve blok süresince herhangi bir etkinliğe katılmanız engellenir.
 • Topluluk içinde üyelerle session, organizasyon, seans başlıkları altında ticari amaç güden kişiler BDSM Kültürünün tüm etkinlik ve hizmetlerinden uzaklaştırılır.
 • Topluluk üyelerinden herhangi birine zarar verecek her türlü eylem kınanır ve zarar gören kişinin şikayetleri doğrultusunda gerekli yaptırımlar uygulanır. Bu yaptırımlara kişilerle müzakere edilerek karar verilir.
Zaman zaman bu Kuralları değiştirmemiz gerekebileceğini ve değişiklik hakkımızı her zaman saklı tuttuğumuzu lütfen unutmayın.

İçerik Sınırları ve BDSM Kültürü Hizmetlerinin Kullanımı

BDSM Kültürü başkasına ait görseli kendisininmiş gibi kullanan, bundan ticari veya bireysel kazanç elde etmek isteyen herkese karşı mesafeli davranır ve bunların gerçekleşmesi durumunda uyarılarak kaldırılması veya düzeltilmesi istenir. Kaldırılmadı ve düzeltilmedi ise hesabı askıya alınır. Başkalarına ait ve telif haklarıyla korunan içeriklere izin verilmez. Politika, siyaset ve din gibi konularda, başkalarının fikirlerine saygı duymayan, inanç özgürlüklerinin karşıtı beyanatlar veren veya yazan kim olursa olsun hesabı belirli bir süre askıya alınır ve gerekmesi halinde kapatılır.

Yasa dışı faaliyetler

Hizmetlerimiz, etkinliklerimiz, yasa dışı amaçlarla veya yasa dışı etkinliklerin sürdürülmesi için kullanılamaz. BDSM Kültürü ve etkinliklerini bir zemin olarak kullanarak, bu davranışları sergileyen kişi veya kişiler hakkında gerekli mercilere bilgi verilir ve takip edilir.

Ele geçirilen içeriğin dağıtılması

Kişisel bilgiler içeren, ele geçirme yoluyla ulaşılan ve insanları zarara veya tehlikeye uğratması muhtemel ya da ticari sırlar bulunduran içerikleri doğrudan dağıtmak üzere hizmetlerimizin veya etkinliklerimizin kullanılmasına izin vermeyiz. Ele geçirilen içeriğin doğrudan dağıtılması, bu içeriğin internette veya sitemizde yayınlanması ya da başka web sitelerinde barındırılan ele geçirilmiş içeriğe doğrudan bağlantı verilmesi anlamına gelir.

Etkinliklere Katılım

BDSM Kültürü etkinliklerine, kayıtlı her üye katılabilir. Etkinliklere katılmak için ilk kez başvuran her hesap titizlikle incelenir ve gerekli olması durumunda telefon veya yüz yüze görüşme talep edilerek topluluğun diğer üyelerinin güvenliği sağlanmaya çalışılır. Bu şartı kabul etmeyen hesaplar askıya alınır veya bloklanır. Etkinlikler herhangi bir sosyal buluşmadan farklı değildir. İnsanların tanışmaları, gündemdeki konulardan konuşmaları, birlikte bir şeyler içilmesi hedeflenmiştir. Farklı beklentilerle bu buluşmalara katıldığı tespit edilen veya topluluk üyelerimizden birinin güvenlik endişeleri oluşması durumunda, şikayetler dikkatlice incelenir ve taraflara bildirilir.

Taciz İçeren Davranışlar

Birini hedef alarak taciz eden ya da rahatsızlık veren davranışlarda bulunamaz veya başkalarını buna teşvik edemezsiniz. Başka birine sataşma, tehdit etme veya susturmaya yönelik teşebbüsleri taciz içeren davranış olarak kabul ediyoruz. Karalama veya benzer bir dil kullanan, kişiyi hedef alan aşırı agresif hakaretlere karşı oldukça hassasız. Bazı kişiler belirli ifadeleri saldırgan olarak değerlendirse de aşağılayıcı ifadelerin kullanıldığı her durumda önlem almayacağımızı lütfen unutmayın. [kleo_divider type=\"full|long|double|short\" double=\"yes|no\" position=\"center|left|right\" text=\"\" class=\"\" id=\"\"]
Üyelik sözleşmesini kabul ediyorum